"മാലിന്യസംസ്കരണം മാറേണ്ട ധാരണകൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 24: വരി 24:
Malinyam cover page final.jpg
Malinyam cover page final.jpg
[[പ്രമാണം:Malinyam cover page final.jpg|200px|thumb|left|alt text]]
[[പ്രമാണം:Malinyam cover page final.jpg|200px|thumb|left|alt text]]
പ്രസാധനം-കേരളശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത്
ഡൗൺലോഡ്  ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
[[പ്രമാണം:PKR- Malinyam final.pdf]]
[[പ്രമാണം:PKR- Malinyam final.pdf]]
[[മീഡിയ:PKR- Malinyam final.pdf]]
[[മീഡിയ:PKR- Malinyam final.pdf]]

08:04, 25 ഏപ്രിൽ 2018-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

മാലിന്യസംസ്കരണം മാറേണ്ട ധാരണകൾ
Cover
കർത്താവ് പ്രൊഫ.പി.കെ.രവീന്ദ്രൻ
ഭാഷ മലയാളം
വിഷയം വികസനം
സാഹിത്യവിഭാഗം ലഘുലേഖ
പ്രസാധകർ കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം ജനുവരി, 2014

Malinyam cover page final.jpg

alt text

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക PKR- Malinyam final.pdf മീഡിയ:PKR- Malinyam final.pdf