"മാലിന്യസംസ്കരണം മാറേണ്ട ധാരണകൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 24: വരി 24:
Malinyam cover page final.jpg
Malinyam cover page final.jpg
[[പ്രമാണം:Malinyam cover page final.jpg|200px|thumb|left|alt text]]
[[പ്രമാണം:Malinyam cover page final.jpg|200px|thumb|left|alt text]]
പ്രസാധനം-കേരളശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത്
ഡൗൺലോഡ്  ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
[[പ്രമാണം:PKR- Malinyam final.pdf]]
[[പ്രമാണം:PKR- Malinyam final.pdf]]
[[മീഡിയ:PKR- Malinyam final.pdf]]
[[മീഡിയ:PKR- Malinyam final.pdf]]
"https://wiki.kssp.in/മാലിന്യസംസ്കരണം_മാറേണ്ട_ധാരണകൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്