"മീഡിയവിക്കി:Common.css" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 78: വരി 78:
}
}


#localNotice {background:#fff; border:0px solid #fff !important;}
#localNotice {background:#fff !important; border:0px solid #fff !important;}


/* wikitable/prettytable class for skinning normal tables */
/* wikitable/prettytable class for skinning normal tables */

13:21, 5 ഒക്ടോബർ 2021-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

/* ഇവിടെ നൽകുന്ന സി.എസ്.എസ്. എല്ലാ ദൃശ്യരൂപങ്ങൾക്കും ബാധകമായിരിക്കും */
/* 

'''Common [[Cascading Style Sheets|CSS]] for all skins''' 

'''Notice to Administrators!'''

Always check with the [http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3DMediaWiki%3ACommon.css%26action%3Draw%26ctype%3Dtext%2Fcss&usermedium=all W3C CSS Validation Service] ([http://qa-dev.w3.org:8001/css-validator/validator?uri=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3DMediaWiki%3ACommon.css%26action%3Draw%26ctype%3Dtext%2Fcss&warning=2&profile=css3&usermedium=all CVS version]) after any changes.

Thank you.

(In [[Mozilla]] and [[Opera (web browser)|Opera]], you can test style changes dynamically with the [http://www.squarefree.com/bookmarklets/webdevel.html test styles] bookmarklet from squarefree.com. It pops up a window for adding style rules, and updates the page as you type.)

See also the [[Wikipedia:Catalogue of CSS classes|catalogue of CSS classes]].
{{interwiki-all}}
<pre><nowiki>*/

/* Main page fixes */
.interwiki-completelist {
  font-weight: bold;
}

/* പ്രധാന താളിലെ “പ്രധാന താൾ“ എന്ന തലക്കെട്ട് ഒഴിവാകാൻ - To remove Main page title */
body.page-പരധന_ത h1.firstHeading { 
display:none; 
}

/* make the list of references look smaller */
ol.references {
  font-size: 100%;
}

.references-small { font-size: 90%;}

/* VALIDATOR NOTICE: the following is correct, but the W3C validator doesn't accept it */
/* -moz-* is a vendor-specific extension (CSS 2.1 4.1.2.1) */
/* column-count is from the CSS3 module "CSS Multi-column Layout" */
/* Please ignore any validator errors caused by these two lines */
.references-2column {
 font-size: 90%;
 -moz-column-count:2;
 column-count:2;
}

.same-bg { background: none }

/* Highlight clicked reference in blue to help navigation */

ol.references > li:target {
 background-color: #DEF;
}

sup.reference:target { 
 background-color: #DEF;
}

/* Ensure refs in table headers and the like aren't bold or italic */
sup.reference {
  font-weight: normal;
  font-style: normal;
}


/* Styling for citations */
span.citation, cite {
  font-style: normal;
  word-wrap: break-word;
}

/* For linked citation numbers and document IDs, where
  the number need not be shown on a screen or a handheld,
  but should be included in the printed version
*/
@media screen, handheld {
  span.citation *.printonly {
    display: none;
  }
}

#localNotice {background:#fff !important; border:0px solid #fff !important;}

/* wikitable/prettytable class for skinning normal tables */

table.wikitable,
table.prettytable {
 margin: 1em 1em 1em 0;
 background: #f9f9f9;
 border: 1px #aaa solid;
 border-collapse: collapse;
}

table.wikitable th, table.wikitable td,
table.prettytable th, table.prettytable td {
 border: 1px #aaa solid;
 padding: 0.2em;
}

table.wikitable th,
table.prettytable th {
 background: #f2f2f2;
 text-align: center;
}

table.wikitable caption,
table.prettytable caption {
 margin-left: inherit;
 margin-right: inherit;
 font-weight: bold;
}

/* default skin for navigation boxes */
table.navbox {      /* navbox container style */
 border:1px solid #aaa;
 width:100%; 
 margin:auto;
 clear:both;
 font-size:88%;
 text-align:center;
 padding:1px;
}
table.navbox + table.navbox {
 margin-top:-1px;    /* single pixel border between adjacent navboxes (doesn't work for IE6, but that's okay) */
}
.navbox-title, .navbox-abovebelow, table.navbox th {
 text-align:center;   /* title and above/below styles */
 padding-left:1em;
 padding-right:1em;
}
.navbox-group {      /* group style */
 white-space:nowrap;
 text-align:right;
 font-weight:bold;
 padding-left:1em;
 padding-right:1em;
}
.navbox, .navbox-subgroup {
 background:#fdfdfd;   /* Background color */
}
.navbox-list {
 border-color:#fdfdfd;  /* Must match background color */
}
.navbox-title, table.navbox th {
 background:#ccccff;   /* Level 1 color */
}
.navbox-abovebelow, .navbox-group, .navbox-subgroup .navbox-title {
 background:#ddddff;   /* Level 2 color */
}
.navbox-subgroup .navbox-group, .navbox-subgroup .navbox-abovebelow {
 background:#e6e6ff;   /* Level 3 color */
}
.navbox-even {
 background:#f7f7f7;   /* Even row striping */
}
.navbox-odd {
 background:transparent; /* Odd row striping */
}

.collapseButton {     /* 'show'/'hide' buttons created dynamically by the    */
  float: right;     /* CollapsibleTables javascript in [[MediaWiki:Common.js]] */
  font-weight: normal; /* are styled here so they can be customised.       */
  text-align: right;
  width: auto;
}
.navbox .collapseButton { /* In navboxes, the show/hide button balances the vde links from */
  width: 6em;      /* [[Template:Tnavbar]], so they need to be the same width.   */
}

/* Infobox template style */

.infobox {
  border: 1px solid #aaa;
  background-color: #f9f9f9;
  color: black;
  margin-bottom: 0.5em;
  margin-left: 1em;
  padding: 0.2em;
  float: right;
  clear: right;
}
.infobox td,
.infobox th {
  vertical-align: top;
}
.infobox caption {
  font-size: larger;
  margin-left: inherit;
}
.infobox.bordered {
  border-collapse: collapse;
}
.infobox.bordered td,
.infobox.bordered th {
  border: 1px solid #aaa;
}
.infobox.bordered .borderless td,
.infobox.bordered .borderless th {
  border: 0;
}

.infobox.sisterproject {
  width: 20em;
  font-size: 90%;
}

@media print {

#stub {display: none;}
#footer-places { display: none} 

  .infobox.sisterproject {
    display: none;
  }
}

/* styles for bordered infobox with merged rows */
.infobox.bordered .mergedtoprow td,
.infobox.bordered .mergedtoprow th {
  border: 0;
  border-top: 1px solid #aaa;
  border-right: 1px solid #aaa;
}

.infobox.bordered .mergedrow td,
.infobox.bordered .mergedrow th {
  border: 0;
  border-right: 1px solid #aaa;
}


/* styles for geography infoboxes, e.g. countries, country subdivisions, cities, etc. */

.infobox.geography {
  text-align: left;
  border-collapse: collapse;
  line-height: 1.2em; 
  font-size: 90%;
}

.infobox.geography td,
.infobox.geography th {
  border-top: solid 1px #aaa;
  padding: 0.4em 0.6em 0.4em 0.6em;
}
.infobox.geography .mergedtoprow td,
.infobox.geography .mergedtoprow th {
  border-top: solid 1px #aaa;
  padding: 0.4em 0.6em 0.2em 0.6em;
}

.infobox.geography .mergedrow td,
.infobox.geography .mergedrow th {
   border: 0;
   padding: 0 0.6em 0.2em 0.6em;
}

.infobox.geography .mergedbottomrow td,
.infobox.geography .mergedbottomrow th {
  border-top: 0;
  border-bottom: solid 1px #aaa;
  padding: 0 0.6em 0.4em 0.6em;
}

.infobox.geography .maptable td,
.infobox.geography .maptable th {
   border: 0;
   padding: 0;
}

/* Style for "notices" */
.notice {
  margin: 1em;
  padding: 0.2em;
}

#disambig {
  background-color:#f4f4f4;
  font-size:90%;
}

#spoiler {
  border-top: 2px solid #ddd;
  border-bottom:2px solid #ddd;
}

/* Standard talk template style */

.Talk-Notice {
  border: 1px solid #C0C090;
  background-color: #F8EABA;
  margin-bottom: 3px;
  width: 85%;
  border-spacing: 3px;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
}

.Talk-Notice:after {
 content: "The CSS for this template should be changed. See [[Wikipedia:Template Standardisation]].";
}

/* Make template background appear correctly on all browsers */
.Talk-Notice td {
  background: inherit;
}

/* Persondata */
table.persondata {
  border: 1px solid #aaa;
  display: none;
  speak: none;
}
.persondata-label {
  color: #aaa;
}

/* Makes redirects appear in italics on [[Special:Allpages]] */
.allpagesredirect a { background: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/ml/5/5c/Allpagesredirect.gif) center left no-repeat; padding-left: 13px; }
.allpagesredirect {background-color:#F0F0F0;font-style: italic;font-size: 90%}

/* Choose whether to have AD/BC dates or CE/BCE dates*/

/* First, the default : display both : See templates ADCE and BCEBC for how these are used*/
.Use_Default_Date_Convention { display: inline; }
.Use_AD_and_BC { display: none; }
.Use_BCE_and_CE { display: none; }

/* If you want to display AD and BC add the following to User:You/monobook.css page */
/*
.Use_Default_Date_Convention { display: none; }
.Use_AD_and_BC { display:inline; }
.Use_BCE_and_CE { display:none; }
*/

/*If you want to display CE and BCE add the following to User:You/monobook.css page */
/*
.Use_Default_Date_Convention { display: none; }
.Use_AD_and_BC { display:none; }
.Use_BCE_and_CE {display:inline; }
*/

/* Class for links with loudspeaker icon next to them */

.audiolink a{
  background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Loudspeaker.svg/11px-Loudspeaker.svg.png") center left no-repeat !important;
  padding-left: 16px !important;
  padding-right: 0 !important;
}

/* Icons for medialist templates [[Template:Listen]], [[Template:Multi-listen_start]], [[Template:Video]], [[Template:Multi-video_start]] */

div.listenlist {
  background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/Gnome-speakernotes.png/30px-Gnome-speakernotes.png");
  padding-left: 40px;
}

div.videolist, div.multivideolist {
  background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/2/20/Tango-video-x-generic.png/40px-Tango-video-x-generic.png");
  padding-left: 50px;
}

/* Style rules for media list templates */

div.medialist {
  min-height: 50px;
  margin: 1em;
  background-position: top left;
  background-repeat: no-repeat;
}

div.medialist ul {
  list-style-type: none; 
  list-style-image: none;
  margin: 0;
}

div.medialist ul li {
  padding-bottom: 0.5em;
}

div.medialist ul li li {
  font-size: 91%;
  padding-bottom: 0;
}

/* Change the external link icon to an Adobe icon for all PDF files
  in browsers that support these CSS selectors, like Mozilla and Opera */
div#content a[href$=".pdf"].external, 
div#content a[href*=".pdf?"].external, 
div#content a[href*=".pdf#"].external,
div#content a[href$=".PDF"].external, 
div#content a[href*=".PDF?"].external, 
div#content a[href*=".PDF#"].external,
div#mw_content a[href$=".pdf"].external, 
div#mw_content a[href*=".pdf?"].external, 
div#mw_content a[href*=".pdf#"].external,
div#mw_content a[href$=".PDF"].external, 
div#mw_content a[href*=".PDF?"].external, 
div#mw_content a[href*=".PDF#"].external {
  /* @embed */
  background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Icons-mini-file_acrobat.gif") no-repeat right;
  /* @noflip */
  padding-right: 18px;
}
 
/* Change the external link icon to an Adobe icon anywhere the PDFlink class
  is used (notably Template:PDFlink). This works in IE, unlike the above. */
div#content span.PDFlink a,
div#mw_content span.PDFlink a {
  /* @embed */
  background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Icons-mini-file_acrobat.gif") no-repeat right;
  /* @noflip */
  padding-right: 18px;
}

span.geolink a {
  background: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a7/Monobook-globe.png) center right no-repeat !important;
  padding-right: 11px !important;
}

/* Content in columns with CSS instead of tables [[Template:Columns]] */
div.columns-2 div.column {
  float: left;
  width: 50%;
  min-width: 300px;
}

div.columns-3 div.column {
  float: left;
  width: 33.3%;
  min-width: 200px;
}

div.columns-4 div.column {
  float: left;
  width: 25%;
  min-width: 150px;
}

div.columns-5 div.column {
  float: left;
  width: 20%;
  min-width: 120px;
}

/*Add formatting to make sure that "external references" from [[Template:Ref]] do
 not get URL expansion, not even when printed. The mechanism up to MediaWiki 1.4 was
 that the HTML code contained a SPAN following the anchor A; this SPAN had the class
 "urlexpansion", which was not displayed on screen, but was shown when the medium was
 "print". The rules below ensure (a) that there is no extra padding to the right of
 the anchor (displayed as "[<number>]"), (b) that there is no "external link arrow" for
 the link, and (c) that this SPAN of class "urlexpansion" is never shown.
 ~~~~
*/

.plainlinksneverexpand {
 background: none ! important;
 padding: 0 ! important;
}

.plainlinksneverexpand .urlexpansion {
 display: none ! important;
}

/* Make sure that ext links displayed within "plainlinksneverexpand" don't get
  the arrow...
*/
.plainlinksneverexpand a {
  background: none !important;
  padding: 0 !important;
}

/* With MediaWiki 1.5, the mechanism has changed: instead of a SPAN of class "urlexpansion"
  following the anchor A, the anchor itself now has class "external autonumber" and the
  expansion is inserted when printing (see the common printing style sheet at
  //en.wikipedia.org/skins-1.5/common/commonPrint.css) using the ":after" pseudo-
  element of CSS. We have to switch this off for links due to Template:Ref!
  ~~~~
*/
.plainlinksneverexpand a.external.text:after {
 display: none !important;
}
.plainlinksneverexpand a.external.autonumber:after {
 display: none !important;
}

/* Messagebox templates */

.messagebox {
  border: 1px solid #aaa;
  background-color: #f9f9f9;
  width: 80%;
  margin: 0 auto 1em auto;
  padding: .2em;
}
.messagebox.merge {
  border: 1px solid #c0b8cc;
  background-color: #f0e5ff;
  text-align: center;
}
.messagebox.cleanup {
  border: 1px solid #9f9fff;
  background-color: #efefff;
  text-align: center;
}
.messagebox.standard-talk {
  border: 1px solid #c0c090;
  background-color: #f8eaba;
}
.messagebox.nested-talk {
  border: 1px solid #c0c090;
  background-color: #f8eaba;
  width: 100%;
  margin: 2px 4px 2px 4px;
}

/* Put a checker background at the image description page only visible if the image has transparent background */

#file img {background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Checker-16x16.png") repeat;}

/* Support for Template:IPA, Template:Unicode and Template:Polytonic. The inherit declaration resets the font for all browsers except MSIE6. The empty comment must remain. Please copy any changes to [[Template:IPA fonts]] and [[Template:Unicode fonts]]. */
.IPA {
    font-family: "Chrysanthi Unicode", "Doulos SIL", Gentium, GentiumAlt, Code2000, "TITUS Cyberbit Basic", "DejaVu Sans", "Bitstream Cyberbit", "Arial Unicode MS", "Lucida Sans Unicode", "Hiragino Kaku Gothic Pro", "Matrix Unicode";
    font-family /**/:inherit;
}
.Unicode {
    font-family: Code2000, "TITUS Cyberbit Basic", "Doulos SIL", "Chrysanthi Unicode", "Bitstream Cyberbit", "Bitstream CyberBase", Thryomanes, Gentium, GentiumAlt, "Lucida Grande", "Arial Unicode MS", "Microsoft Sans Serif", "Lucida Sans Unicode";
    font-family /**/:inherit;
}
.latinx {
    font-family: Code2000, "TITUS Cyberbit Basic", "Microsoft Sans Serif";
    font-family /**/:inherit;
}
.polytonic {
    font-family: Athena, Gentium, "Palatino Linotype", "Arial Unicode MS", "Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", Code2000; 
    font-family /**/:inherit;
}
.mufi {
    font-family: Alphabetum, Cardo, LeedsUni, Junicode, "TITUS Cyberbit Basic", ALPHA-Demo;
}

#wpSave {
 font-weight: bold;
}

/* class hiddenStructure is defunct. See [[Wikipedia:hiddenStructure]] */
.hiddenStructure {
  display: inline ! important;
  color: #f00; 
  background-color: #0f0;
}

/* Removes underlines from links */
.nounderlines a { 
 text-decoration: none;
}

/* Remove underline from IPA links */
.IPA a:link, .IPA a:visited {
 text-decoration: none;
}

/* Removes useless links from printout */
@media print {
  #privacy, #about, #disclaimer {display:none;}
}

#EnWpMpBook { background-image: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7e/MP-open-book.png); }
#EnWpMpSearch { background: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/ae/MP-magnifying-glass.png) no-repeat top right; }
#EnWpMpSearchInner { float: right; width: 20em; text-align: center; }
#EnWpMpBook2 { background-image: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/MP-open-book2.png); }

.messagebox.small-talk {
 width: 238px;
 font-size: 85%;
 float: right;
 clear: both;
 margin: 0 0 1em 1em;
 line-height: 1.25em; 
 background: #F8EABA;
}

/* Standard Navigationsleisten, aka box hiding thingy from .de. Documentation at [[Wikipedia:NavFrame]]. */

div.Boxmerge,
div.NavFrame {
    margin: 0px;
    padding: 4px;
    border: 1px solid #aaa;
    text-align: center;
    border-collapse: collapse;
    font-size: 95%;
}
div.Boxmerge div.NavFrame {
    border-style: none;
    border-style: hidden;
}
div.NavFrame + div.NavFrame {
    border-top-style: none;
    border-top-style: hidden;
}
div.NavPic {
    background-color: #fff;
    margin: 0px;
    padding: 2px;
    float: left;
}
div.NavFrame div.NavHead {
    height: 1.6em;
    font-weight: bold;
    background-color: #ccccff;
    position:relative;
}
div.NavFrame p {
    font-size: 100%;
}
div.NavFrame div.NavContent {
    font-size: 100%;
}
div.NavFrame div.NavContent p {
    font-size: 100%;
}
div.NavEnd {
    margin: 0px;
    padding: 0px;
    line-height: 1px;
    clear: both;
}
a.NavToggle {
    position:absolute;
    top:0px;
    right:3px;
    font-weight:normal;
    font-size:smaller;
}

/* Coloured watchlist numbers */
.mw-plusminus-pos {
 color:darkgreen;
}

/* .mw-plusminus-null currently at developer default */

.mw-plusminus-neg {
 color:darkred;
}

.dablink {
 font-style:italic;
 padding-left:2em;
}

/*</nowiki></pre>*/

/*
== InterProject ==
<pre> */

.interProject {
  display:none; 
  clear: both; 
  border-top: 2px dotted #AAAAAA; 
  margin-top: 2em;
}

/* </pre> */


/*HERE STARTS "METABOX" COLOUR-SCHEMES*/

/* Nou esquema de colors per a la Plantilla:Metacaixa usada a la portada */

/* Configuració per defecte en lila 
  Tons usats; 1; 7050a0 2; 9070c0 3; b090e0 4; d0b0ff 5; f0d0ff */

.mcBoto {
 background-color: #d0b0ff; /* 4 */
 border: 0.15em solid #000000;
 border-color: #f0d0ff #b090e0 #9070c0 #f0d0ff; /* 5 3 3 5 */
 border-radius-topleft: .5em;
 border-radius-topright: .5em;
 -moz-border-radius: .5em .5em 0em 0em;
 cursor:pointer;
 display: inline;
 margin-right: 0.1em;
 padding: 0.2em 0.3em 0.2em 0.3em;
 position: relative;}

.mcBoto a,
.mcBoto strong {
 background: none !important;
 color:#7050a0 !important; /* 1 */
 font-size: 90%;
 font-weight: bold;
 padding: 0 !important;
 text-decoration: none !important;}

.mcBoto a:hover,
.mcBoto strong:hover {
 color: black !important;
 text-decoration: underline !important;}

.mcBotoSel {
 background-color: #9070c0; /* 2 */
 border: 0.15em solid #000000;
 border-color: #b090e0 #7050a0 #9070c0 #b090e0; /* 3 1 2 3 */
 border-radius-topleft: .5em;
 border-radius-topright: .5em;
 -moz-border-radius: .5em .5em 0em 0em;
 cursor: default;
 display: inline;
 margin-right: 0.1em;
 padding: 0.2em 0.3em 0.2em 0.3em;
 position: relative;
 color:white;}

.mcBotoSel a {
 background: none !important;
 color:white !important;
 cursor: default;
 font-size: 90%;
 font-weight: bold;
 padding: 0 !important;
 text-decoration: none !important;}

.mcContingut {
 background-color: #f8f8ff;
 border: 0.2em solid #9070c0; /* 2 */
 border-color: #9070c0 #7050a0 #7050a0 #9070c0 ; /* 2 1 1 2 */
 -moz-border-radius: 0em .5em .5em 0em;
 border-radius-topright: .5em;
 border-radius-bottomright: .5em;
 padding: 1em;
 position: static; /* Si hi posem relative falla amb MSIE */}

.mcPestanya {
 background-color: #f8f8ff;
 border-color: #7050a0 #b090e0 #b090e0 #7050a0; /* 1 3 3 1 */ width: 100%;
}

/* Configuració del Verd 1;60b030 2;75c045 3;90d060 4;a5e085 5;c0f090 */

.mcപച .mcBoto {
 background-color: #a5e085; /* 4 */
 border-color: #c0f090 #90d060 #75c045 #c0f090; /* 5 3 2 5 */}

.mcപച .mcBoto a,
.mcപച .mcBoto strong {
 color:#60b030 !important; /* 1 */
 font-size:90%}

.mcപച .mcBoto a:hover,
.mcപച .mcBoto strong:hover {
 color: black !important;
 text-decoration: underline;}

.mcപച .mcBotoSel {
 background-color: #75c045; /* 2 */
 border-color: #90d060 #60b030 #75c045 #90d060; /* 3 1 2 3 */}

.mcപച .mcContingut {
 background-color: #f5fffa;
 border-color: #75c045 #60b030 #60b030 #75c045 ; /* 2 1 1 2 */}

.mcപച .mcPestanya {
 background-color: #f5fffa;
 border-color: #60b030 #90d060 #90d060 #60b030; /* 1 3 3 1 */}

/* Configuració del Vermell 1;CC0000 2;FF0000 3;FF8888 4;FFAAAA 5;FFCCCC */

.mcചവപ .mcBoto {
 background-color: #FFAAAA; /* 4 */
 border-color: #FFCCCC #FF8888 #FF0000 #FFCCCC; /* 5 3 2 5 */}

.mcചവപ .mcBoto a,
.mcചവപ .mcBoto strong {
 color:#CC0000 !important; /* 1 */
 font-size:90%}

.mcചവപ .mcBoto a:hover 
.mcചവപ .mcBoto strong:hover {
 color: black !important;
 text-decoration: underline;}

.mcചവപ .mcBotoSel {
 background-color: #FF0000; /* 2 */
 border-color: #FF8888 #CC0000 #FF0000 #FF8888; /* 3 1 2 3 */}

.mcചവപ .mcContingut {
 background-color: #fffafa;
 border-color: #FF0000 #CC0000 #CC0000 #FF0000; /* 2 1 1 2 */}

.mcചവപ .mcPestanya {
 background-color: #fffafa;
 border-color: #CC0000 #FF0000 #FF0000 #CC0000; /* 1 3 3 1 */}

/* Configuració del Blue 1;3379de 2;5b8dd6 3;88abde 4;a7c1e6 5;c8d6e9 */

.mcന .mcBoto {
 background-color: #a7c1e6; /* 4 */
 border-color: #c8d6e9 #88abde #5b8dd6 #c8d6e9; /* 5 3 2 5 */}

.mcന .mcBoto a,
.mcന .mcBoto strong {
 color:#3379de !important; /* 1 */
 font-size:90%}

.mcന .mcBoto a:hover 
.mcന .mcBoto strong:hover {
 color: black !important;
 text-decoration: underline;}

.mcന .mcBotoSel {
 background-color: #5b8dd6; /* 2 */
 border-color: #88abde #3379de #5b8dd6 #88abde; /* 3 1 2 3 */}

.mcന .mcContingut {
 background-color: #f0f8ff;
 border-color: #5b8dd6 #3379de #3379de #5b8dd6; /* 2 1 1 2 */}

.mcന .mcPestanya {
 background-color: #f0f8ff;
 border-color: #3379de #88abde #88abde #3379de; /* 1 3 3 1 */}


/* Configuració del Groc 1;ffd813 2;ffe147 3;ffe977 4;fff1a4 5;fef4bc */

.mcമഞ .mcBoto {
 background-color: #fff1a4; /* 4 */
 border-color: #fef4bc #ffe977 #ffe147 #fef4bc; /* 5 3 2 5 */}

.mcമഞ .mcBoto a,
.mcമഞ .mcBoto strong {
 color:#ffd813 !important; /* 1 */
 font-size:90%}

.mcമഞ .mcBoto a:hover 
.mcമഞ .mcBoto strong:hover {
 color: black !important;
 text-decoration: underline;}

.mcമഞ .mcBotoSel {
 background-color: #ffe147; /* 2 */
 border-color: #ffe977 #ffd813 #ffe147 #ffe977; /* 3 1 2 3 */}

.mcമഞ .mcContingut {
 background-color: #fffce8;
 border-color: #ffe147 #ffd813 #ffd813 #ffe147; /* 2 1 1 2 */}

.mcമഞ .mcPestanya {
 background-color: #fffce8;
 border-color: #ffd813 #88abde #88abde #ffd813; /* 1 3 3 1 */}

/* Configuració del Taronja 1;ff820e 2;ff9d42 3;ffac5d 4;ffbd7f 5;ffd0a4 6;ffeedd */

.mcഓറഞ .mcBoto {
 background-color: #ffbd7f; /* 4 */
 border-color: #ffd0a4 #ffac5d #ff9d42 #ffd0a4; /* 5 3 2 5 */}

.mcഓറഞ .mcBoto a,
.mcഓറഞ .mcBoto strong {
 color:#ff820e !important; /* 1 */
 font-size:90%}

.mcഓറഞ .mcBoto a:hover 
.mcഓറഞ .mcBoto strong:hover {
 color: black !important;
 text-decoration: underline;}

.mcഓറഞ .mcBotoSel {
 background-color: #ff9d42; /* 2 */
 border-color: #ffac5d #ff820e #ff9d42 #ffac5d; /* 3 1 2 3 */}

.mcഓറഞ .mcContingut {
 background-color: #ffeedd; /* 6 */
 border-color: #ff9d42 #ff820e #ff820e #ff9d42; /* 2 1 1 2 */}

.mcഓറഞ .mcPestanya {
 background-color: #ffeedd; /* 6 */
 border-color: #ff820e #ffac5d #ffac5d #ff820e; /* 1 3 3 1 */}

/* Final d'estils de la Metacaixa */

/*HERE FINISHES "METABOX" COLOUR-SCHEMES*/


/* Cell sizes for ambox/tmbox/imbox/cmbox/ombox/fmbox/dmbox message boxes */
th.mbox-text, td.mbox-text {  /* The message body cell(s) */
  border: none; 
  /* @noflip */
  padding: 0.25em 0.9em;   /* 0.9em left/right */
  width: 100%;        /* Make all mboxes the same width regardless of text length */
}
td.mbox-image {        /* The left image cell */
  border: none; 
  /* @noflip */
  padding: 2px 0 2px 0.9em; /* 0.9em left, 0px right */
  text-align: center; 
}
td.mbox-imageright {      /* The right image cell */
  border: none;
  /* @noflip */
  padding: 2px 0.9em 2px 0; /* 0px left, 0.9em right */
  text-align: center; 
}
td.mbox-empty-cell {      /* An empty narrow cell */
  border: none;
  padding: 0px;
  width: 1px;
}

/*Copying content for adding style elements to some templates like unreferenced*/

/* Article message box styles */
table.ambox {      /* 10% = Will not overlap with other elements */
  margin: -1px 10% 0px;  /* -1px = Single border between stacked boxes in all browsers */
  border: 1px solid #aaa; 
  border-left: 10px solid #1e90ff;  /* Default "notice" blue */
  background: #fbfbfb; 
}
th.ambox-text, td.ambox-text {   /* The message body cell(s) */
  border: none; 
  padding: 0.25em 0.5em;     /* 0.5em left/right */
  width: 100%;          /* Make all templates the same width regardless of text length */
}
td.ambox-image {          /* The left image cell */
  border: none; 
  padding: 2px 0 2px 0.5em;   /* 0.5em left, 0px right */
  text-align: center; 
}
td.ambox-imageright {       /* The right image cell */
  border: none; 
  padding: 2px 0.5em 2px 0;   /* 0px left, 0.5em right */
  text-align: center; 
}
 
table.ambox-notice {
  border-left: 10px solid #1e90ff;  /* Blue */
}
table.ambox-speedy {
  border-left: 10px solid #b22222;  /* Red */
  background: #fee;          /* Pink */
}
table.ambox-delete,
table.ambox-serious {
  border-left: 10px solid #b22222;  /* Red */
}
table.ambox-content {
  border-left: 10px solid #f28500;  /* Orange */
}
table.ambox-style {
  border-left: 10px solid #f4c430;  /* Yellow */
}
table.ambox-move,
table.ambox-merge {
  border-left: 10px solid #9932cc;  /* Purple */
}
table.ambox-protection {
  border-left: 10px solid #bba;    /* Gray-gold */
}
table.ambox.ambox-mini {  /* Small floating box variant */
  float: right;
  clear: right;
  margin: 0 0 0 1em;
  width: 25%;
}
@media print {       /* Do not print article message boxes */
  .ambox {
    display: none;
  }
}

/* Prevents line breaks in links */
.nowraplinks a {
  white-space: nowrap;
}

/* Image message box styles */
table.imbox {
  margin: 4px 10%; 
  border-collapse: collapse; 
  border: 3px solid #1e90ff;  /* Default "notice" blue */
  background: #fbfbfb;
}
.imbox-text .imbox {   /* For imboxes inside imbox-text cells. */
  margin: 0 -0.5em;   /* 0.9 - 0.5 = 0.4em left/right. */
}
.mbox-inside .imbox {  /* For imboxes inside other templates. */
  margin: 4px;
}
th.imbox-text, td.imbox-text {  /* The message body cell(s) */
  border: none; 
  padding: 0.25em 0.9em;    /* 0.9em left/right */
  width: 100%;
}
td.imbox-image {         /* The left image cell */
  border: none; 
  padding: 2px 0 2px 0.9em;   /* 0.9em left, 0px right */
  text-align: center; 
}
td.imbox-imageright {       /* The right image cell */
  border: none;
  padding: 2px 0.9em 2px 0;   /* 0px left, 0.9em right */
  text-align: center; 
}
 
table.imbox-notice {
  border: 3px solid #1e90ff;  /* Blue */
}
table.imbox-speedy {
  border: 3px solid #b22222;  /* Red */
  background: #fee;       /* Pink */
}
table.imbox-delete {
  border: 3px solid #b22222;  /* Red */
}
table.imbox-content {
  border: 3px solid #f28500;  /* Orange */
}
table.imbox-style {
  border: 3px solid #f4c430;  /* Yellow */
}
table.imbox-move {
  border: 3px solid #9932cc;  /* Purple */
}
table.imbox-protection {
  border: 3px solid #bba;    /* Gray-gold */
}
table.imbox-license {
  border: 3px solid #88a;    /* Dark gray */
  background: #f7f8ff;     /* Light gray */
}
table.imbox-featured {
  border: 3px solid #cba135;  /* Brown-gold */
}

/* Category message box styles */
table.cmbox {
  margin: -1px 10%;
  border: 1px solid #aaa; 
  background: #DFE8FF;      /* Default "notice" blue */
}
th.cmbox-text, td.cmbox-text {   /* The message body cell(s) */
  border: none; 
  padding: 0.25em 0.5em;     /* 0.5em left/right */
  width: 100%;
}
td.cmbox-image {          /* The left image cell */
  border: none; 
  padding: 2px 0 2px 0.5em;   /* 0.5em left, 0px right */
  text-align: center; 
}
td.cmbox-imageright {       /* The right image cell */
  border: none;
  padding: 2px 0.8em 2px 0;   /* 0px left, 0.8em right */
  text-align: center; 
}
 
table.cmbox-notice {
  background: #DFE8FF;  /* Blue */
}
table.cmbox-speedy {
  margin-top: 1px;
  margin-bottom: 1px;
  border: 4px solid #b22222;  /* Red */
  background: #FFDBDB;     /* Pink */
}
table.cmbox-delete {
  background: #FFDBDB;  /* Red */
}
table.cmbox-content {
  background: #FFE7CE;  /* Orange */
}
table.cmbox-style {
  background: #FFF9DB;  /* Yellow */
}
table.cmbox-move {
  background: #F1D0FF;  /* Purple */
}
table.cmbox-protection {
  background: #EFEFE1;  /* Gray-gold */
}

/* Other pages message box styles */
table.ombox {
  margin: 4px 10%; 
  border-collapse: collapse; 
  border: 1px solid #aaa;    /* Default "notice" gray */
  background: #f9f9f9;
}
th.ombox-text, td.ombox-text {  /* The message body cell(s) */
  border: none; 
  padding: 0.25em 0.9em;    /* 0.9em left/right */
  width: 100%;
}
td.ombox-image {         /* The left image cell */
  border: none; 
  padding: 2px 0 2px 0.9em;   /* 0.9em left, 0px right */
  text-align: center; 
}
td.ombox-imageright {       /* The right image cell */
  border: none;
  padding: 2px 0.9em 2px 0;   /* 0px left, 0.9em right */
  text-align: center; 
}
 
table.ombox-notice {
  border: 1px solid #aaa;    /* Gray */
}
table.ombox-speedy {
  border: 2px solid #b22222;  /* Red */
  background: #fee;       /* Pink */
}
table.ombox-delete {
  border: 2px solid #b22222;  /* Red */
}
table.ombox-content {
  border: 1px solid #f28500;  /* Orange */
}
table.ombox-style {
  border: 1px solid #f4c430;  /* Yellow */
}
table.ombox-move {
  border: 1px solid #9932cc;  /* Purple */
}
table.ombox-protection {
  border: 2px solid #bba;    /* Gray-gold */
}

/* Footer and header message box styles */
table.fmbox {
  clear: both;
  margin: 0.2em 0;
  width: 100%;
  border: 1px solid #aaa;
  background: #f9f9f9;   /* Default "system" gray */
}
table.fmbox-system {
  background: #f9f9f9;
}
table.fmbox-warning {
  border: 1px solid #bb7070; /* Dark pink */
  background: #ffdbdb;    /* Pink */
}
table.fmbox-editnotice {
  background: transparent;
}
/* Div based "warning" style fmbox messages. */
div.mw-warning-with-logexcerpt,
div.mw-lag-warn-high,
div.mw-cascadeprotectedwarning,
div#mw-protect-cascadeon {
  clear: both;
  margin: 0.2em 0;
  border: 1px solid #bb7070;
  background: #ffdbdb;
  padding: 0.25em 0.9em;
}
/* Div based "system" style fmbox messages. 
  Used in [[MediaWiki:Readonly lag]]. */
div.mw-lag-warn-normal,
div.fmbox-system {
  clear: both;
  margin: 0.2em 0;
  border: 1px solid #aaa;
  background: #f9f9f9;
  padding: 0.25em 0.9em;
}
/*Template style element copying ends*/

/* For template documentation */
.template-documentation {
  clear: both;
  margin: 1em 0 0 0;
  border: 1px solid #aaa; 
  background-color: #ecfcf4; 
  padding: 5px;
}

/* Standard Navigationsleisten, aka box hiding thingy from .de. Documentation at [[Wikipedia:NavFrame]]. */

 
div.Boxmerge,
div.NavFrame {
    margin: 0px;
    padding: 4px;

    border: 1px solid #aaa;
    text-align: center;
    border-collapse: collapse;

    font-size: 95%;
}
div.Boxmerge div.NavFrame {

    border-style: none;
    border-style: hidden;
}
div.NavFrame + div.NavFrame {

    border-top-style: none;
    border-top-style: hidden;
}
div.NavPic {

    background-color: #fff;
    margin: 0px;
    padding: 2px;

    float: left;
}
div.NavFrame div.NavHead {
    height: 1.6em;

    font-weight: bold;
    background-color: #ccccff;
    position:relative;

}
div.NavFrame p {
    font-size: 100%;
}

div.NavFrame div.NavContent {
    font-size: 100%;
}

div.NavFrame div.NavContent p {
    font-size: 100%;
}

div.NavEnd {
    margin: 0px;
    padding: 0px;
    line-height: 1px;

    clear: both;
}
a.NavToggle {
    position:absolute;

    top:0px;
    right:3px;
    font-weight:normal;
    font-size:smaller;

}

/* Geographical coordinates defaults. See [[Template:Coord/link]]
  for how these are used. The classes "geo", "longitude", and
  "latitude" are used by the [[Geo microformat]].
 */
.geo-default, .geo-dms, .geo-dec { display: inline; }
.geo-nondefault, .geo-multi-punct { display: none; }
.longitude, .latitude       { white-space: nowrap; }

/* Fix so <syntaxhighlight> tags and .css and .js pages get normal text size.
  [[Bugzilla:26204]] */
div.mw-geshi div,
div.mw-geshi div pre,
span.mw-geshi,
pre.source-css,
pre.source-javascript {
  font-family: monospace, "Courier New" !important;
}


/* {{Plainlist}} എന്ന ഫലകത്തിനുവേണ്ടി */
.plainlist ul {
  line-height: inherit;
  list-style: none outside none;
  margin: 0;
}
.button {background:#3d74e4; color:#fff; padding:10px 20px; }
.button a {color:#fff !important; font-weight:bold;}
.button a:hover {color:#f9f9f9 !important;}
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=മീഡിയവിക്കി:Common.css&oldid=9295" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്