"മീഡിയവിക്കി:Timeless.css" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 1: വരി 1:
/* All CSS here will be loaded for users of the Timeless skin */
/* All CSS here will be loaded for users of the Timeless skin */


/* Indefinite content width - Limit to 1280px for readability */
/* Indefinite content width - Limit to 1440px for readability */
@media screen and (min-width: 851px) {
@media screen and (min-width: 851px) {
     .color-middle-container,
     .color-middle-container,
     .ts-inner { max-width: 1280px; }
     .ts-inner { max-width: 1440px; }
}
}13:30, 5 ഒക്ടോബർ 2021-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

/* All CSS here will be loaded for users of the Timeless skin */

/* Indefinite content width - Limit to 1440px for readability */
@media screen and (min-width: 851px) {
  .color-middle-container,
  .ts-inner { max-width: 1440px; }
}


/* One-sided navigation menu */
@media (min-width: 1340px) {
 #mw-content-block {
  display: block;
 }
 #mw-content,
 #content-bottom-stuff {
  margin-left: 14em;
 }
 #mw-content-wrapper {
  float: right;
  margin-left: -14em;
  width: 100%;
 }
 #mw-related-navigation {
  width: 14em;
  padding: 0 1em 0 0;
 }
 div.color-middle {
  margin-right: 0;
 }
 .mw-wiki-logo {
 	display: inline-block;
 }
}

/* Align top colour bar with page columns */
.ts-inner {
 padding: 0 0 0 1em;
}

/* Re-aligning bottom logos */
#footer { padding-right: 1em; }

/* Top bar font modernization */
#mw-header *,
#mw-site-navigation *,
#mw-related-navigation * { font-family: 'Segoe UI','Segoe UI Emoji','Segoe UI Symbol','Lato','Liberation Sans','Noto Sans','Helvetica Neue','Helvetica',sans-serif }

/* Avoid cutting off letters with descenders: g,j,p,q,y */
#personal h2 span {
  height: 1.5em;
  position:relative;
  bottom:0.1em
}

/* Triangle position patch */
#personal h2::after {
  position: relative;
  bottom: 0.5em;
}

.mw-headline:target {
 background-color: gold;
}
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=മീഡിയവിക്കി:Timeless.css&oldid=9300" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്