മീഡിയവിക്കി:Timeless.css

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
13:34, 5 ഒക്ടോബർ 2021-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Ranjithsiji (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

ശ്രദ്ധിക്കുക: സേവ് ചെയ്തശേഷം മാറ്റങ്ങൾ കാണാനായി താങ്കൾക്ക് ബ്രൗസറിന്റെ കാഷെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

 • ഫയർഫോക്സ് / സഫാരി: Reload ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ Shift കീ അമർത്തി പിടിക്കുകയോ, Ctrl-F5 അല്ലെങ്കിൽ Ctrl-R (മാക്കിന്റോഷിൽ ⌘-R ) എന്ന് ഒരുമിച്ച് അമർത്തുകയോ ചെയ്യുക
 • ഗൂഗിൾ ക്രോം: Ctrl-Shift-R (മാക്കിന്റോഷിൽ ⌘-Shift-R ) അമർത്തുക
 • ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ: Refresh ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ Ctrl കീ അമർത്തിപിടിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ Ctrl-F5 അമർത്തുക
 • ഓപ്പറ: Menu → Settings എടുക്കുക (മാക്കിൽ Opera → Preferences) എന്നിട്ട് Privacy & security → Clear browsing data → Cached images and files ചെയ്യുക.
/* All CSS here will be loaded for users of the Timeless skin */

/* Indefinite content width - Limit to 1440px for readability */
@media screen and (min-width: 851px) {
  .color-middle-container,
  .ts-inner { max-width: 1440px; }
}


/* One-sided navigation menu */
@media (min-width: 1340px) {
 #mw-content-block {
  display: block;
 }
 #mw-content,
 #content-bottom-stuff {
  margin-left: 14em;
 }
 #mw-content-wrapper {
  float: right;
  margin-left: -14em;
  width: 100%;
 }
 #mw-related-navigation {
  width: 14em;
  padding: 0 1em 0 0;
 }
 div.color-middle {
  margin-right: 0;
 }
 .mw-wiki-logo {
 	display: inline-block;
 }
}

/* Align top colour bar with page columns */
.ts-inner {
 padding: 0 0 0 1em;
}

/* Re-aligning bottom logos */
#footer { padding-right: 1em; }

/* Top bar font modernization */
#mw-header *,
#mw-site-navigation *,
#mw-related-navigation * { font-family: 'Manjari','Meera','Liberation Sans','Noto Sans','Helvetica Neue','Helvetica',sans-serif }

/* Avoid cutting off letters with descenders: g,j,p,q,y */
#personal h2 span {
  height: 1.5em;
  position:relative;
  bottom:0.1em
}

/* Triangle position patch */
#personal h2::after {
  position: relative;
  bottom: 0.5em;
}

.mw-headline:target {
 background-color: gold;
}

/* Width optimization: Prevents too narrow appearance on mobile phones */
@media (max-width:850px) {
 #mw-content { padding: 0.5em 0.5em 3em; }
 #firstHeading { width: 100%; }
 #mw-header-container { padding: 3.75em 0.5em 0.35em; }
 #site-navigation h2 { left: 0.5em; }
 #p-logo-text { left: 3em; }
 #user-tools h2 { right: 1em; }
 #site-tools h2 { right: 4em; }
}

/* Table of contents indentation patch (retrofits header level indentations if missing) */
#toc ul ul {
 margin: 0 0 0 2em;
}
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=മീഡിയവിക്കി:Timeless.css&oldid=9302" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്