ലൂക്ക ലോഗോ മാതൃകകൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

മാതൃക - 1

ലഘുചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പിഴവ്: പ്രമാണം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു
മാതൃക - 1

മാതൃക - 2

ലഘുചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പിഴവ്: പ്രമാണം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു
മാതൃക - 2

ലൂക്ക

വോട്ട്

മാതൃക - 3

ലഘുചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പിഴവ്: പ്രമാണം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു
മാതൃക - 3

വോട്ട്

മാതൃക - 4

ലഘുചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പിഴവ്: പ്രമാണം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു
മാതൃക - 4

വോട്ട്

മാതൃക - 5

ലഘുചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പിഴവ്: പ്രമാണം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു
മാതൃക - 5

വോട്ട്

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ലൂക്ക_ലോഗോ_മാതൃകകൾ&oldid=5473" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്