വനിതകളും വ്യക്തിനിയമങ്ങളും

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
17:19, 15 ഡിസംബർ 2020-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Sreelesh Kumar K K (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{{Infobox book | name = വനിതകളും വ്യക്തിനിയമങ്ങളും | image...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
വനിതകളും വ്യക്തിനിയമങ്ങളും
[[]]
കർത്താവ് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
ഭാഷ മലയാളം
വിഷയം ജെൻഡർ
സാഹിത്യവിഭാഗം ലഘുലേഖ
പ്രസാധകർ കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം ഫെബ്രുവരി 1993