"വനിതകളും സാക്ഷരതയും" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 99: വരി 99:


- പട്ടിക രണ്ട (1981) *
പുരുഷസാക്ഷരതയിൽ സ് (തീ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് നിന്നുള്ള അന്തരം തിരുവനന്തപുരം
65.83
- 9.46 കൊല്ലം
68.59 പത്തനംതിട്ട
78.03 ആലപ്പുഴ
73.34 കോട്ടയം
79.38 ഇടുക്കി
62.61 തൃശൂർ
70.18 പാലക്കാട
51.62
-13.17 മലപുറം
55.36
-10.57 കോഴിക്കോട
63.84
-12.76 വയനാട
51.48
-13,31 കണ്ണൂർ
65.14
-11.00 കാസർകോട്
46.94
_16.49 *
എറണാകുളം പൂർണ സാക്ഷര ജില്ലയായതുകൊണ്ട് ഉൾപെടുത്തിയിട്ടില്ല.
എറണാകുളം പൂർണ സാക്ഷര ജില്ലയായതുകൊണ്ട് ഉൾപെടുത്തിയിട്ടില്ല.
ഇവിടെ മദ്ധ്യകേരളം പുരുഷ സാക്ഷരതയിലെന്നപോലെ സ്ത്രീ സാക്ഷരതയിലും ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നു. മലബാറാണ് വൻതോതിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നത്. പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും സാക്ഷരതാനിരക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം (ശദ്ധേയമാണ്. കാസർഗോഡ്, വയനാട്, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലാണ് ഏററവുമധികം അന്തരമുള്ളത്. ഏററവും കുറവ് യഥാക്രമം പത്തനംതിട്ടയിലും കോട്ടയത്തുമാണ്.
ഇവിടെ മദ്ധ്യകേരളം പുരുഷ സാക്ഷരതയിലെന്നപോലെ സ്ത്രീ സാക്ഷരതയിലും ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നു. മലബാറാണ് വൻതോതിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നത്. പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും സാക്ഷരതാനിരക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം (ശദ്ധേയമാണ്. കാസർഗോഡ്, വയനാട്, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലാണ് ഏററവുമധികം അന്തരമുള്ളത്. ഏററവും കുറവ് യഥാക്രമം പത്തനംതിട്ടയിലും കോട്ടയത്തുമാണ്.
"https://wiki.kssp.in/വനിതകളും_സാക്ഷരതയും" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്