വർഗ്ഗം:തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നഗരസഭകൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
17:01, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2011-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- *>Kiran Gopi (added Category:തിരുവനന്തപുരം ജില്ല using HotCat)

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ താളുകളോ പ്രമാണങ്ങളോ ഇല്ല.