"സംസ്ഥാന വാർഷികം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
 
വരി 1: വരി 1:
പരിഷത്ത് 49-ാംസംസ്ഥാന വാർഷികം തിരുവനന്തപുരം മണക്കാട് ഗവ. ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ നടന്നു.
പരിഷത്ത് 49-ാംസംസ്ഥാന വാർഷികം തിരുവനന്തപുരം മണക്കാട് ഗവ. ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ നടന്നു.
====ഉത്ഘാടനം ==  
==ഉത്ഘാടനം ==  
സുനിത നാരായണൻ ഉത്ഘാറ്റനം ചെയ്തു
സുനിത നാരായണൻ ഉത്ഘാടനം  ചെയ്തു

20:47, 12 മേയ് 2012-നു നിലവിലുള്ള രൂപം

പരിഷത്ത് 49-ാംസംസ്ഥാന വാർഷികം തിരുവനന്തപുരം മണക്കാട് ഗവ. ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ നടന്നു.

ഉത്ഘാടനം

സുനിത നാരായണൻ ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=സംസ്ഥാന_വാർഷികം&oldid=151" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്