"സംസ്ഥാന വാർഷികം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
('പരിഷത്ത് 49-ാംസംസ്ഥാന വാർഷികം തിരുവനന്തപുരം മ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 
വരി 1: വരി 1:
പരിഷത്ത് 49-ാംസംസ്ഥാന വാർഷികം തിരുവനന്തപുരം മണക്കാട് ഗവ. ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ നടന്നു.
പരിഷത്ത് 49-ാംസംസ്ഥാന വാർഷികം തിരുവനന്തപുരം മണക്കാട് ഗവ. ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ നടന്നു.
====ഉത്ഘാടനം ==
സുനിത നാരായണൻ ഉത്ഘാറ്റനം ചെയ്തു

20:45, 12 മേയ് 2012-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

പരിഷത്ത് 49-ാംസംസ്ഥാന വാർഷികം തിരുവനന്തപുരം മണക്കാട് ഗവ. ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ നടന്നു.

==ഉത്ഘാടനം

സുനിത നാരായണൻ ഉത്ഘാറ്റനം ചെയ്തു

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=സംസ്ഥാന_വാർഷികം&oldid=150" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്