സംസ്ഥാന വാർഷികം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
20:43, 12 മേയ് 2012-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- സുജിത്ത് (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('പരിഷത്ത് 49-ാംസംസ്ഥാന വാർഷികം തിരുവനന്തപുരം മ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)

പരിഷത്ത് 49-ാംസംസ്ഥാന വാർഷികം തിരുവനന്തപുരം മണക്കാട് ഗവ. ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ നടന്നു.

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=സംസ്ഥാന_വാർഷികം&oldid=149" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്