സൈലൻറ് വാലി ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
13:37, 12 സെപ്റ്റംബർ 2020-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Sreelesh Kumar K K (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{{Infobox book | name = സൈലൻറ് വാലി ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി | image...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
സൈലൻറ് വാലി ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി
കർത്താവ് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
ഭാഷ മലയാളം
വിഷയം പരിസരം
സാഹിത്യവിഭാഗം ലഘുലേഖ
പ്രസാധകർ Public Relation Department, K. S. E. Board