സ്ത്രീകൾ സാക്ഷരരാകുന്നത് എന്തിന്

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
12:43, 15 ഡിസംബർ 2020-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Sreelesh Kumar K K (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{{Infobox book | name = സതീകൾ സാക്ഷരരാകുന്നത് എന്തിന് | im...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
സതീകൾ സാക്ഷരരാകുന്നത് എന്തിന്
[[]]
കർത്താവ് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
ഭാഷ മലയാളം
വിഷയം ജെൻഡർ
സാഹിത്യവിഭാഗം ലഘുലേഖ
പ്രസാധകർ കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്