കണ്ണാടി

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
21:00, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2012-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Gigi (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുഴൽമന്ദം മേഖലയിലെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് '''കണ്ണാടി'''.

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=കണ്ണാടി&oldid=1145" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്