നമ്മൾ ജനങ്ങൾ - കലാജാഥ വീഡിയോ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
16:09, 4 മാർച്ച് 2019-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)
  1. വീഡിയോ 1 തൃശ്ശൂർ ജില്ല

https://www.youtube.com/watch?v=sPxSknBEMu0

  1. വീഡിയോ 2 പാലക്കാട് ജില്ല

https://www.youtube.com/watch?v=xvMvgJ1Qo2c