"6 മതിലകം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(മാറ്റങ്ങൾ)
വരി 31: വരി 31:
പെരിഞ്ഞനം
പെരിഞ്ഞനം


മതിലകം യുണിറ്റ്
മതിലകം  


ശ്രീനാരായണപുരം
ശ്രീനാരായണപുരം
വരി 44: വരി 44:
[[പെരിഞ്ഞനം യൂണിറ്റ്|പെരിഞ്ഞനം]]
[[പെരിഞ്ഞനം യൂണിറ്റ്|പെരിഞ്ഞനം]]


മതിലകം
[[മതിലകം|മതിലകം യുണിറ്റ്]]


[[ശ്രീനാരായണപുരം]]
[[ശ്രീനാരായണപുരം]]
"https://wiki.kssp.in/6_മതിലകം" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്