8 പുത്തൻചിറ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ........
പ്രസിഡന്റ് ........
സെക്രട്ടറി ........
ട്രഷറർ ..........
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
പഞ്ചായത്തുകൾ
യൂണിറ്റുകൾ ....., ..... ,......, ...., ..., ....., ....., ....., ....., ....., ........., ......, .........
[[ | ]] കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

മേഖലാ കമ്മറ്റി

ഭാരവാഹികൾ

പ്രസിഡന്റ്
  • ........
വൈ.പ്രസിഡന്റ്
  • ...........
  • ...........
സെക്രട്ടറി
  • ...........
ജോ.സെക്രട്ടറി
  • ..........
ഖജാൻജി
  • ..........

മേഖലാ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ

ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാർ

യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ

മീഡിയ പ്രമാണങ്ങൾ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=8_പുത്തൻചിറ&oldid=953" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്