അക്കരപ്പാടം യൂണിറ്റ്

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വൈക്കം മേഖലാ കമ്മറ്റിക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരിഷത്ത് യൂണിറ്റാണ് അക്കരപ്പാടം.

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=അക്കരപ്പാടം_യൂണിറ്റ്&oldid=9152" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്