അധ്യാപക-വിദ്യാർത്ഥി വിനിമയ പരിപാടി

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

വയനാട് ജില്ലയിൽ നിന്നും ഹിമാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ സിംലയിലേയ്ക്കായിരുന്നു പോയത്