അമ്പലപ്പാറ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒറ്റപ്പാലം മെഖലയിലെ അമ്പലപ്പാറയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.

പ്രസിഡന്റ്:എം.സി .ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=അമ്പലപ്പാറ&oldid=3024" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്