അരൂർ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

അരൂർ യുണിറ്റ് പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്കിലെ അരൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുണിറ്റ് ആണ് അരൂർ.ജോബ് സെക്രട്ടറിയും സെൽമ പ്രസിഡന്റ്‌ഉം ആയ കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തിക്കുന്നു

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=അരൂർ&oldid=10366" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്