ആലത്തുർ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ആലത്തൂർ മേഖല

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒരു മേഖലയാണിത്. നിലവിൽ 8 യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ട്.

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ആലത്തുർ&oldid=10171" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്