ഉടുമ്പന്നൂർ യൂണിറ്റ്

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഉടുമ്പന്നൂർ യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ് ഷമീദ് കെ കെ
സെക്രട്ടറി അനൂപ് രാജ്
ട്രഷറർ ...........
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് .......
പഞ്ചായത്തുകൾ
  1. .........
  2. .........
  3. .........
  4. .........
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തൊടുപുഴ മേഖല കമ്മറ്റി യിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന യൂണിറ്റാണ് ഉടുമ്പന്നൂർ .

യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റി

ഭാരവാഹികൾ

പ്രസിഡന്റ്  : ഷമീദ് കെ കെ
വൈ.പ്രസിഡന്റ്
സെക്രട്ടറി : അനൂപ് രാജ്
ജോ.സെക്രട്ടറി
ഖജാൻജി

യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ

ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാർ

പ്രവർത്തനങ്ങൾ

മീഡിയ പ്രമാണങ്ങൾ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ഉടുമ്പന്നൂർ_യൂണിറ്റ്&oldid=10597" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്