എംബ്ലോയിസ് ഗാർഡൻ യൂണിറ്റ്

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് എംബ്ലോയിസ് ഗാർഡൻ യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ് എം എൻ സുകുമാരൻ
സെക്രട്ടറി ജലജകുമാരി
ട്രഷറർ ...........
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് .......
പഞ്ചായത്തുകൾ
  1. .........
  2. .........
  3. .........
  4. .........
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തൊടുപുഴ മേഖല കമ്മറ്റി യിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന യൂണിറ്റാണ് എംബ്ലോയിസ് ഗാർഡൻ.

യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റി

ഭാരവാഹികൾ

പ്രസിഡന്റ് : എം എൻ സുകുമാരൻ
വൈ.പ്രസിഡന്റ്
സെക്രട്ടറി
ജലജകുമാരി
ജോ.സെക്രട്ടറി
ഖജാൻജി

യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ

ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാർ

പ്രവർത്തനങ്ങൾ

മീഡിയ പ്രമാണങ്ങൾ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=എംബ്ലോയിസ്_ഗാർഡൻ_യൂണിറ്റ്&oldid=10595" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്