ഐ.ടി ക്യാമ്പ് വയനാട്

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് വയനാട് ജില്ലാ കമ്മറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഐ.ടി. ശില്പശാല നടന്നു.

ഉതിഘാടനം

IT Camp wayasnadu.JPG

ക്ലാസ്സുകൾ

സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ഐ.ടി_ക്യാമ്പ്_വയനാട്&oldid=1700" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്