കലാജാഥ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

നമ്മൾ ജനങ്ങൾ സ്ക്രിപ്റ്റ്

ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Pdf സ്വന്തമാക്കാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Pdf സ്വന്തമാക്കാം

ബാലവേദി കലാജാഥ

ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Pdf സ്വന്തമാക്കാം [1] Balasahithyam.pdf

800px-.jpg

വിദ്യാഭ്യാസം

ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Pdf സ്വന്തമാക്കാം [2] Education.pdf

Jatha.jpg


സംസ്കാരം

ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Pdf സ്വന്തമാക്കാം [3] Culture.pdf

ആരോഗ്യം

ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Pdf സ്വന്തമാക്കാം [4] Health KALAJADHA.pdf

സാക്ഷരത

ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Pdf സ്വന്തമാക്കാം [5] Litracy.pdf

IMG 2500.JPG

ജെൻറർ

ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Pdf സ്വന്തമാക്കാം [6] Kalajadha Women.pdf


പരിസ്ഥിതി

ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Pdf സ്വന്തമാക്കാം [7] Paristhithi.pdf

കലാസ.jpg

വികസനം

ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Pdf സ്വന്തമാക്കാം [[8]] Vikasanam.pdf

20140129164302IMG 5740.JPG

ജനാധിപത്യം

ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Pdf സ്വന്തമാക്കാം [[9]] Vargeeyatha.pdf


സ്വാശ്രയത്വം

ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Pdf സ്വന്തമാക്കാം [[10]] Swaasrayathvam.pdf

ല.jpg

മുദ്രാഗീതങ്ങൾ

ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Pdf സ്വന്തമാക്കാം [[11]] Slogans.pdf

പാട്ടുകൾ

Samatha pattukal 2.pdf

ബ്രൂണോ.jpg

ശാസ്ത്രം

ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Pdf സ്വന്തമാക്കാം [[12] Saasthram.pdf

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=കലാജാഥ_സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ&oldid=8273" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്