കാറൽമണ്ണ ടെസ്റ്റ് (യൂണിറ്റ്)

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ആമുഖം

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചെർപുളശ്ശേരി മേഖലയിലെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് കാറൽമണ്ണ.

ലഘുചരിത്രം

ചരിത്രം ഇവിടെ എഴുതാം.

ഭാരവാഹികൾ

ഭാരവാഹികൾ

ചിത്രങ്ങൾ

News10.png