കാൻസർ: ഭയപ്പെടാതെ നേരിടാം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കാൻസർ: ഭയപ്പെടാതെ നേരിടാം

ക്ലാസുകൾക്കുള്ള ശബ്ദസഹിത സ്ലൈഡ്

കാൻസർ- ഭയപ്പെടാതെ.PNG


പ്രമാണം:കാൻസർ- ഭയപ്പെടാതെ നേരിടാം.pptx

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=കാൻസർ:_ഭയപ്പെടാതെ_നേരിടാം&oldid=6504" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്