കൊട്ടാരം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

=യൂണിറ്റിന്റെ പൊതുവിവരണം

=

കമ്മറ്റി

പ്രസിഡന്റ്

ബിനീഷ് പി പി

വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

സെക്രട്ടറി

സുരേഷ്

ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി'

അംഗങ്ങൾ

അംഗങ്ങൾ
ക്രമ സംഖ്യ പേരും വിലാസവും ഫോൺ പഞ്ചായത്ത്
1 വിശ്വനാഥചെട്ടിയാർ
കാളിവീട്,
കടക്കരപ്പള്ളി,
കടക്കരപ്പള്ളി പി ഓ
cell കടക്കരപ്പള്ളി
2 ധനശ്രീ
നാനാട്ടുചിറ
കടക്കരപ്പള്ളി
കടക്കരപ്പള്ളി പി ഓ
cell കടക്കരപ്പള്ളി
3 ഷാജി കെ
ദേവികൃപ
കടക്കരപ്പള്ളി
കടക്കരപ്പള്ളി പി ഓ
cell കടക്കരപ്പള്ളി

യൂണിറ്റിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ

യൂണിറ്റിലെ പരിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം

പരിപാടികളുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഫോട്ടോകൾ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=കൊട്ടാരം&oldid=10380" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്