കൊട്ടാരം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

യൂണിറ്റിന്റെ പൊതുവിവരണം

കമ്മറ്റി

പ്രസിഡന്റ്

സതീശൻ പി

വർണ്ണം

കടക്കരപ്പള്ളി പി ഓ

വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

സീന എൽ

മറ്റക്കാട്ട് നികർത്ത്

കടക്കരപ്പള്ളി പി ഓ

സെക്രട്ടറി

ദീപാങ്കുരൻ എസ്

സിന്ധുമന്ദിരം

കടക്കരപ്പള്ളി പി ഓ

ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി

പ്രകാശൻ എസ് കെ

കൂരക്കാട്ട് വെളി

കടക്കരപ്പള്ളി പി ഓ

അംഗങ്ങൾ

അംഗങ്ങൾ
ക്രമ സംഖ്യ പേരും വിലാസവും ഫോൺ പഞ്ചായത്ത്
1 വിശ്വനാഥചെട്ടിയാർ
കാളിവീട്,
കടക്കരപ്പള്ളി,
കടക്കരപ്പള്ളി പി ഓ
cell കടക്കരപ്പള്ളി
2 ധനശ്രീ
നാനാട്ടുചിറ
കടക്കരപ്പള്ളി
കടക്കരപ്പള്ളി പി ഓ
cell കടക്കരപ്പള്ളി
3 ഷാജി കെ
ദേവികൃപ
കടക്കരപ്പള്ളി
കടക്കരപ്പള്ളി പി ഓ
cell കടക്കരപ്പള്ളി

യൂണിറ്റിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ

യൂണിറ്റിലെ പരിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം

പരിപാടികളുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഫോട്ടോകൾ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=കൊട്ടാരം&oldid=895" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്