കൊരട്ടി

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കൊരട്ടി യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ്
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
സെക്രട്ടറി
ജോ.സെക്രട്ടറി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൊരട്ടി
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചാലക്കുടി മേഖലാ കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിൽ കൊരട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അതിർത്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ്‌ കൊരട്ടി യൂണിറ്റ്

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=കൊരട്ടി&oldid=2977" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്