കോടംതുരുത്ത്

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

യൂണിറ്റിന്റെ പൊതുവിവരം

കമ്മറ്റി

പ്രസിഡന്റ്

ശിവദാസൻ വി

ചിറയിൽവെളി

കോടംതുരുത്ത്

കുത്തിയതോട് പി ഓ

വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

മലയാളം

കോടംതുരുത്ത്

കുത്തിയതോട് പി ഓ

സെക്രട്ടറി

രാജൻ വി

അടിയോടിനികർത്ത്

കോടംതുരുത്ത്

കുത്തിയതോട് പി ഓ

ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി

സോമൻ എം സി

ചിറ്റേനികർത്ത്

കോടംതുരുത്ത്

കുത്തിയതോട് പി ഓ

അംഗങ്ങൾ

അംഗങ്ങൾ
ക്രമ സംഖ്യ പേരും വിലാസവും ഫോൺ പഞ്ചായത്ത്
1 കെ പി അസീസ്
കളത്തിൽ,
കോടംതുരുത്ത്,
കുത്തിയതോട് പി ഓ
cell കുത്തിയതോട്
2 കെ എ അനീഷ്
കളത്തിൽ
കോടംതുരുത്ത്
കുത്തിയതോട് പി ഓ
cell കുത്തിയതോട്
3 കെ രങ്കനാഥൻ
അശ്വതി
കോടംതുരുത്ത്
കുത്തിയതോട് പി ഓ
cell കുത്തിയതോട്

യൂണിറ്റിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ

യൂണിറ്റിലെ പരിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം

പരിപാടികളുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഫോട്ടോകൾ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=കോടംതുരുത്ത്&oldid=899" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്