ഗണിതോത്സവം മൊഡ്യൂൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ദേശീയ ഗണിതവർഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി യുറീക്കാ ബേലവേദികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗണിതോത്സവങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിനാവശ്യമായ ചില മൊഡ്യൂളുകൾ താഴെ ചിത്ര രൂപത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു. അവ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.

പേജ് 1

Jyamiti1 copy.jpg

പേജ് 1

Jyamiti1 copy.jpg

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ഗണിതോത്സവം_മൊഡ്യൂൾ&oldid=241" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്