ഘടകം:Message box/configuration

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

local ambox = { types = { speedy = { class = 'ambox-speedy', image = 'Ambox speedy deletion.png' }, delete = { class = 'ambox-delete', image = 'Ambox deletion.png' }, content = { class = 'ambox-content', image = 'Ambox content.png' }, style = { class = 'ambox-style', image = 'Edit-clear.svg' }, move = { class = 'ambox-move', image = 'Ambox move.png' }, protection = { class = 'ambox-protection', image = 'Ambox protection.png' }, notice = { class = 'ambox-notice', image = 'Ambox notice.png' } }, default = 'notice', allowBlankParams = {'talk', 'sect', 'date', 'issue', 'fix', 'subst', 'hidden'}, allowSmall = true, smallParam = 'left', smallClass = 'mbox-small-left', substCheck = true, classes = {'metadata', 'plainlinks', 'ambox'}, imageEmptyCell = true, imageCheckBlank = true, imageSmallSize = '20x20px', imageCellDiv = true, useCollapsibleTextFields = true, imageRightNone = true, sectionDefault = 'article', allowMainspaceCategories = true, templateCategory = 'Article message templates',

       templateCategoryRequireName = true,

templateErrorCategory = 'Article message templates with missing parameters', templateErrorParamsToCheck = {'issue', 'fix', 'subst'} }

local cmbox = { types = { speedy = { class = 'cmbox-speedy', image = 'Cmbox deletion.png' }, delete = { class = 'cmbox-delete', image = 'Cmbox deletion.png' }, content = { class = 'cmbox-content', image = 'Cmbox content.png' }, style = { class = 'cmbox-style', image = 'Edit-clear.svg' }, move = { class = 'cmbox-move', image = 'Cmbox move.png' }, protection = { class = 'cmbox-protection', image = 'Cmbox protection.png' }, notice = { class = 'cmbox-notice', image = 'Cmbox notice.png' } }, default = 'notice', showInvalidTypeError = true, classes = {'plainlinks', 'cmbox'}, imageEmptyCell = true }

local fmbox = { types = { warning = { class = 'fmbox-warning', image = 'Cmbox deletion.png' }, editnotice = { class = 'fmbox-editnotice', image = 'Imbox notice.png' }, system = { class = 'fmbox-system', image = 'Imbox notice.png' } }, default = 'system', showInvalidTypeError = true, allowId = true, classes = {'plainlinks', 'fmbox'}, imageEmptyCell = false, imageRightNone = false }

local imbox = { types = { speedy = { class = 'imbox-speedy', image = 'Imbox speedy deletion.png' }, delete = { class = 'imbox-delete', image = 'Imbox deletion.png' }, content = { class = 'imbox-content', image = 'Imbox content.png' }, style = { class = 'imbox-style', image = 'Edit-clear.svg' }, move = { class = 'imbox-move', image = 'Imbox move.png' }, protection = { class = 'imbox-protection', image = 'Imbox protection.png' }, license = { class = 'imbox-license', image = 'Imbox license.png' }, featured = { class = 'imbox-featured', image = 'Imbox featured.png' }, notice = { class = 'imbox-notice', image = 'Imbox notice.png' } }, default = 'notice', showInvalidTypeError = true, classes = {'imbox'}, usePlainlinksParam = true, imageEmptyCell = true, below = true, templateCategory = 'File message boxes' }

local ombox = { types = { speedy = { class = 'ombox-speedy', image = 'Imbox speedy deletion.png' }, delete = { class = 'ombox-delete', image = 'Imbox deletion.png' }, content = { class = 'ombox-content', image = 'Imbox content.png' }, style = { class = 'ombox-style', image = 'Edit-clear.svg' }, move = { class = 'ombox-move', image = 'Imbox move.png' }, protection = { class = 'ombox-protection', image = 'Imbox protection.png' }, notice = { class = 'ombox-notice', image = 'Imbox notice.png' } }, default = 'notice', showInvalidTypeError = true, classes = {'plainlinks', 'ombox'}, allowSmall = true, imageEmptyCell = true, imageRightNone = true }

local tmbox = { types = { speedy = { class = 'tmbox-speedy', image = 'Imbox speedy deletion.png' }, delete = { class = 'tmbox-delete', image = 'Imbox deletion.png' }, content = { class = 'tmbox-content', image = 'Imbox content.png' }, style = { class = 'tmbox-style', image = 'Edit-clear.svg ' }, move = { class = 'tmbox-move', image = 'Imbox move.png' }, protection = { class = 'tmbox-protection', image = 'Imbox protection.png' }, notice = { class = 'tmbox-notice', image = 'Imbox notice.png' } }, default = 'notice', showInvalidTypeError = true, classes = {'plainlinks', 'tmbox'}, allowId = true, allowSmall = true, imageRightNone = true, imageEmptyCell = true, imageEmptyCellStyle = true, templateCategory = 'Talk message boxes' }

return { ambox = ambox, cmbox = cmbox, fmbox = fmbox, imbox = imbox, ombox = ombox, tmbox = tmbox }

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ഘടകം:Message_box/configuration&oldid=5424" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്