ഘടകം:Yesno

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

-- Function allowing for consistent treatment of boolean-like wikitext input. -- It works similarly to the template . return function (val, default)

  val = type(val) == 'string' and mw.ustring.lower(val) or val -- put in lower case
  if val == nil then
    return nil
  elseif val == false or val == 'no' or val == 'n' or val == 'false' or tonumber(val) == 0 then
    return false
  elseif val == true or val == 'yes' or val == 'y' or val == 'true' or tonumber(val) == 1 then
    return true
  else
    return default
  end

end

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ഘടകം:Yesno&oldid=4199" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്