ചന്ദ്രയാത്രയ്ക്ക് 50 വർഷം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

മാനത്തു കാണുകമാത്രം ചെയ്ത ചന്ദ്രനെ മനുഷ്യർ തൊട്ടിട്ട് അരനൂറ്റാണ്ടു തികയുന്നു. 1969 ജൂലായ് 20-നാണ് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയത്. ഈ ദിനം ചാന്ദ്രദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു.

ചാന്ദ്രദിന മൊഡ്യൂളുകളും അവതരണങ്ങളും

ചാന്ദ്രദിനപരിപാടികളുടെ ലോഗോ


ചാന്ദ്രദിന വിശേഷാൽ പതിപ്പ് Pdf കോപ്പിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


ചാന്ദ്രദിന വിശേഷാൽ പതിപ്പ് Pdf കോപ്പിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


ചാന്ദ്രദിനം ബാലവേദി MODULE Pdf കോപ്പിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചാന്ദ്രദിന ക്ലാസുകൾക്കുള്ള slide Pdf കോപ്പിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചാന്ദ്രദിന ക്ലാസുകൾക്കുള്ള slide - എറണാകുളം ജില്ല Pdf കോപ്പിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുട്ടികൾക്കൊരു നാടകം - ചന്ദ്രദിനം Pdf കോപ്പിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


ചന്ദ്രഗ്രഹണം സ്ലൈഡ് MAARS തയ്യാറാക്കിയത് Pdf കോപ്പിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ചന്ദ്രയാത്രയ്ക്ക്_50_വർഷം&oldid=8396" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്