ജീവൻ-പൊതുക്ലാസ്

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ജീവൻ-പൊതുക്ലാസിനായി തയ്യാറാക്കിയ സ്ലൈഡും നോട്ടും

[1] 55.pdf

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ജീവൻ-പൊതുക്ലാസ്&oldid=6430" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്