ജീവൻ - രണ്ടുക്ലാസുകൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഡാർവിൻ.jpg

മാനുഷരെല്ലാരുമൊന്നുപോലെ

ജീവൻക്ലാസുകൾക്കുള്ള ശബ്ദസഹിതസ്ലൈഡുകൾ

അവതരണം ഡോ.കെ.പി.അരവിന്ദൻ

1. മനുഷ്യപരിണാമത്തെസംബന്ധിച്ച ശബ്ദസഹിദമുള്ള സ്ലൈഡ് അവതരണം

പ്രമാണം:മനുഷ്യപരിണാമം.pptx

2. പരിണാമസിദ്ധാന്തം ഇന്ന് - ശബ്ദസഹിദമുള്ള സ്ലൈഡ് അവതരണം

പ്രമാണം:പരിണാമസിദ്ധാന്തം ഇന്ന്.pptx

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ജീവൻ_-_രണ്ടുക്ലാസുകൾ&oldid=6499" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്