ജോജി കൂട്ടുമ്മേൽ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

2022-23 വർഷത്തിൽ പരിഷത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്റട്ടറിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ജോജി_കൂട്ടുമ്മേൽ&oldid=11581" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്