ഞാങ്ങാട്ടിരി

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഞാങ്ങാട്ടിരി യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ്
സെക്രട്ടറി വേലായുധൻ
ജില്ല പാലക്കാട്
മേഖല തൃത്താല
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തൃത്താല
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ഞാങ്ങാട്ടിരി&oldid=9333" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്