ട്രാക്കോ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

തൃപ്പൂണിത്തുറ മേഖലയിലെ ഇരുമ്പനം ട്രാക്കോ യൂണിറ്റ് ഒരു സമ്പൂർണ വനിതാ യൂണിറ്റ് ആണ്.

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ട്രാക്കോ&oldid=9357" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്