ടൗൺ (യൂണിറ്റ്)

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ആമുഖം

ആലപ്പുഴ മേഖലയിൽ 1980  ൽ രൂപീകൃതമായ യൂണിറ്റ് ആണ് ടൗൺ യൂണിറ്റ്

ഭാരവാഹികൾ

  • പ്രസിഡന്റ്: പ്രദീപ്
  • സെക്രട്ടറി :ഗോപിക വിജയപ്രസാദ്‌
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ടൗൺ_(യൂണിറ്റ്)&oldid=10798" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്