തണ്ണീർക്കോട്

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് തണ്ണീർക്കോട് യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ് ശശിധരൻ കെ
സെക്രട്ടറി
ജില്ല പാലക്കാട്
മേഖല തൃത്താല
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചാലിശ്ശേരി
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=തണ്ണീർക്കോട്&oldid=9336" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്