തളിപ്പറമ്പ് ബൈപ്പാസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം?

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

തളിപ്പറമ്പ് ബൈപ്പാസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത1.pdf