തേമ്പാമൂട്

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

തേമ്പാമൂട് യൂണിറ്റ്

വെഞ്ഞാറമൂട് മേഖലയിലെ പുല്ലമ്പാറ പഞ്ചായത്ത് പരിധയിലെ തേമ്പാമൂട് കേന്८ദമാക്കി ८പവർത്തിച്ചുവരുന്നു

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=തേമ്പാമൂട്&oldid=10894" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്