നമ്മൾ ജനങ്ങൾ - കലാജാഥ വീഡിയോ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
  1. വീഡിയോ 1 തൃശ്ശൂർ ജില്ല

https://www.youtube.com/watch?v=sPxSknBEMu0

  1. വീഡിയോ 2 പാലക്കാട് ജില്ല

https://www.youtube.com/watch?v=xvMvgJ1Qo2c