നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട നിയമം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

നിയമത്തിൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതി

Thanneer thadam ordinance(1).pdf

Nelvayal niyamam(1).pdf1969 ലെ ഭൂപരിഷ്‌ക്കരണ നിയമം പോലെ , 1958 ലെ വിദ്യാഭ്യാസ ബില്ല് പോലെ 2008 ൽ നിലവിൽ വന്ന നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട നിയമം കേരളത്തിന്റെ കുടിവെള്ളത്തിൻെറയും , ഭക്ഷ്യ-തൊഴിൽ സുരക്ഷയുടെയും ജീവനാഡിയായിരുന്നു .2018 ൽ ഗവൺമെൻറ് നടപ്പാക്കിയ നെൽവയൽ തണ്ണീർതട നിയമ ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ നെൽവയലുകളുടെയും തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെയും മരണ വാറണ്ട് ആണ് . ഈ ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസ് വിശദമായി പഠിച്ചതിന്റെ സംഗ്രഹം കാണുക

പരിഷത് തൃശൂർ ജില്ല നടത്തിയ പഠനം

Nelvayal Thannerthadam.pdf

നെൽവയലുകൾക്ക് വധശിക്ഷ വിധിക്കരുത് - ലഘുലേഖ

Nelvayal LL Final for mail (1).pdf

കത്ത്

പരിഷദ് പ്രമേയം നിവേദനരൂപത്തിലാക്കിയതാണ്. ഇത് വ്യക്തികൾക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കൃഷി മന്ത്രിക്കും അയക്കാം.

നെൽവയൽ കത്ത്.pdf

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=നെൽവയൽ_തണ്ണീർത്തട_നിയമം&oldid=6666" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്