പട്ടിത്തറ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കുമരനെല്ലൂർ യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ് വി.എം. സുനിൽ
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി.പി. വേലായുധൻ
സെക്രട്ടറി ശോഭന. കെ.വി
ജോ.സെക്രട്ടറി സിന്ധു. വി.എം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പട്ടിത്തറ
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=പട്ടിത്തറ&oldid=1874" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്