പരിഷത് പുസ്തകങ്ങൾ - ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

📚

പരിഷത് പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്

1. കേരള പഠനം ₹250 (സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം)
2. എന്തുകൊണ്ട് ₹500 (ശാസ്ത്രം )
3. അക്ഷരപ്പൂമഴ ₹1330 (ബാലസാഹിത്യം LP)
4. കണക്കറിവ് ₹750 (ഗണിതം, ബാലസാഹിത്യം)
5. ശാസ്ത്ര കൌതുകം ₹600 (ശാസ്ത്രം )
6. ശാസ്ത്ര നിഘണ്ടു ₹750 (ശാസ്ത്രം )
7. കേരള നവോത്ഥാനവും യുക്തിചിന്തയും ₹240 (ചരിത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം)
8. രസതന്ത്രം ജീവിതമാക്കിയവർ ₹330 (ശാസ്ത്രം, ബാലസാഹിത്യം)
9. വിദ്യാഭ്യാസ പരിവർത്തനത്തിന് ഒരാമുഖം ₹350 (വിദ്യാഭ്യാസം)
10. ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണം ₹500 (ശാസ്ത്രം)
11. വിദ്യാഭ്യാസം സർഗാത്മകജീവിതത്തിൽ ₹140 (വിദ്യാഭ്യാസം)
12. സമ്പത്തും ദാരിദ്രവും ₹300 (സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം)
13. സമകാലിക ഇന്ത്യ ₹300 (സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം)
14. ടോട്ടോചാൻ ₹100 (നോവൽ, ബാലസാഹിത്യം)
15. സ്വരങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രം ₹90 (ശാസ്ത്രം)
16. കേരളം ചരിത്രം വർത്തമാനം ₹180 (ചരിത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം)
17. കേരള പരിസ്ഥിതി ₹200 (പരിസ്ഥിതി)
18. മറ്റൊരു കേരളം സാധ്യമാണ് ₹100 (സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം)
19. നമ്മുടെ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ വളപ്പിൽ ₹100 (പരിസ്ഥിതി, കൃഷി, ആരോഗ്യം)
20. ബലൂൺ ബലതന്ത്രം ₹80 (ശാസ്ത്രം)
21. സസ്യലോകം കൌതുകലോകം ₹70 (ശാസ്ത്രം)
22. അതിനുമപ്പുമെന്താണ് ₹45 (കവിത, ബാലസാഹിത്യം)
23. ഞാനിവിടുണ്ട് ₹50 (കവിത)
24. കൗമാരം വന്നെത്തുമ്പോൾ ₹60 (ആരോഗ്യം)
25. സ്നേഹകനി ₹55 (കവിത, ബാലസാഹിത്യം)
26. ജന്തുലോകത്തെ കൌതുകങ്ങൾ ₹120 (ശാസ്ത്രം, ബാലസാഹിത്യം)
27. കുഞ്ഞുറുമ്പുമുതൽ പൊണ്ണനാനവരെ ₹55 (ശാസ്ത്രം, ബാലസാഹിത്യം)
28. പാഠം 2 ഭാരതം ₹90 (നാടകം)
29. മന്ദാകിനി പറയുന്നത് ₹60 (കഥ, ബാലസാഹിത്യം)
30. സ്വപ്നംവരച്ച കുട്ടി ₹60 (ബാലസാഹിത്യം)
31. ആരുടെതാണീ ഭൂമി ₹140 (പരിസ്ഥിതി)
32. കുരുത്തോലകിളി ₹ 60 (കവിത, ബാലസാഹിത്യം)
33. ഐൻസ്റ്റീൻ ₹190 (ശാസ്ത്രം, ജീവചരിത്രം)
34. ജീവിതശൈലിയും ആരോഗ്യവും ₹30 (ശാസ്ത്രം, ആരോഗ്യം, പരിസ്ഥിതി )
35. വജ്രം മുതൽ പവിഴം വരെ ₹70 (ശാസ്ത്രം)
36. അഭിനയത്തിന്റെ ഹരിശ്രീ ₹100 (വിദ്യാഭ്യാസം)
37. നിറമുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ₹70 (ശാസ്ത്രം)
38. മദാം ക്യൂറി ₹90 (ശാസ്ത്രം, ജീവചരിത്രം)
39. സമതലം ₹ 35 (ബാലസാഹിത്യം)
40. നമ്മുടെ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ സംസ്ക്കാരം ₹300 (ആരോഗ്യം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം)
41. മോത്തി കെമിക്കൽസിന്റെ കഥ ₹100 (പരിസ്ഥിതി)
42. അക്ഷരപ്പൂമഴ സെറ്റ് 1- ₹550 (ബാലസാഹിത്യം)
43. എ ഫോർ ആപ്പിൾ ബി ഫോർ ₹100 (ശാസ്ത്രം, ബാലസാഹിത്യം)
44. ഹും അച്ചൂനോടാണോ കളി ₹110 (ബാലസാഹിത്യം)
45. മനുഷ്യ ശരീരം ₹500 (ശാസ്ത്രം, ആരോഗ്യം)
46. പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ₹75 (സയൻസ് ഫിക്ഷൻ)
47. ഹിസ്റ്ററി, കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകം ₹350 (ചരിത്രം)
48. ജ്യോതിഷവും ജോതി ശാസ്ത്രവും ₹ 250 (ശാസ്ത്രം, ശാസ്ത്രബോധം)
49. ജ്യോതിഷം ശാസ്ത്രവും വിശ്വാസവും ₹160 (ശാസ്ത്രം, ശാസ്ത്രബോധം)
50. മുതലാളിത്തത്തിനെതിരെ പരിസ്ഥിതി വിഞാനം ₹200 (സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം)
51. SILENT VALLY ₹ 200 (പരിസ്ഥിതി)
52. വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം ₹150 (സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം)
53. പകർച്ച വ്യാധികൾ ₹115 (അരോഗ്യം)
54. രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്ന് ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിലേക്ക് ₹160 (ശാസ്ത്രം)
55. വൈദ്യവും സമൂഹവും ₹90 (ആരോഗ്യം)
56. പുസ്തകപ്പൂമഴ സെറ്റ് -II ₹560 (ബാലസാഹിത്യം)
57. പുതിയ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഒരാമുഖം ₹100 (സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം)
58. ലീലാവതിയുടെ പെൺമക്കൾ ₹300 (ജീവചരിത്രം, ശാസ്ത്രം)
59. സംരക്ഷിക്കാം ജൈവവൈവിധ്യത്തെ ₹100 (പരിസ്ഥിതി)
60. ഇ കെ എൻ ₹130 (ജീവചരിത്രം)
61. പുതുകേരള ചിന്തകൾ ₹150 (സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം)
62. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ₹140 (ആത്മകഥ)
63.ആഗോളവത്ക്കരണത്തിന്റെ പുതിയ മേച്ചിൽപുറം ₹45 (സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം)
64. കുട്ടികളുടെ പ്രകാശം ₹40 (ശാസ്ത്രം, ബാലസാഹിത്യം)
65. ജന്തുജീവിത കാഴ്ച്ചകൾ ₹80 (ശാസ്ത്രം, ബാലസാഹിത്യം)
66. കോതുകുജന്യ രോഗങ്ങൾ ₹70 (ആരോഗ്യം)
67. സമതലം ₹55 (ബാലസാഹിത്യം)
67. വേണം മറ്റൊരു കേരളം ₹40 (സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം)
68. വാക്സിന്റെ വാസ്തവം ₹100 (ആരോഗ്യം)
69. വ്രണിത ഭൂമി ₹110 (പരിസ്ഥിതി)
70. സി.ജി. ₹100 (ജീവചരിത്രം)
71. തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ട വിവേചനം ₹60 (ജെൻഡർ)
72. പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയസമീപനവും കേരളവും ₹35 (വിദ്യാഭ്യാസം)
73. കൽപ്പനയുടെ മാറ്റൊലി ₹160 (സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം)
74. അമേരിക്കയുടെ അശ്വമേധം ₹55 (സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം)
75. ഞങ്ങൾക്കിത്രയൊക്കെ മതിയോ ₹55 (ആരോഗ്യം)
76. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ₹30 (വിദ്യാഭ്യാസം)
77. ലൈംഗീകത ₹40 (ആരോഗ്യം, ജെൻഡർ)
78. ഗലീലിയോ ഒരുജീവിതകഥ ₹100 (ശാസ്ത്രം, ജീവചരിത്രം)
79. കേരള വികസന പ്രയാണം ₹85 (സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം)
80. മൊട്ടിടുന്ന കുട്ടിസാഹിത്യം ₹150 (ബാലസാഹിത്യം)

  • പരിഷത് പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്*


81. സാധാരണ പക്ഷികൾ ₹95 (ശാസ്ത്രം)
82. ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യം ₹30 (ശാസ്ത്രം)
83. ശാസ്ത്രവും മതനിരേക്ഷതയും ₹30 (ശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം)
84. കേരളം മണ്ണും മനുഷ്യനും ₹175 പരിസ്ഥിതി, സാമൂഹ്യ (ശാസ്ത്രം)
85. വരൂ നമുക്ക് അവർക്ക് സാന്ത്വനമേകാം ₹70 (പാലിയേറ്റീവ് കെയർ)
86. മുല്ലപ്പെരിയാറും അന്തർസംസ്ഥാന നദീജല പ്രശ്നങ്ങളും ₹45 (പരിസ്ഥിതി, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം)
87. ഭാരതീയ ദർശനത്തിന്റെ അറിയപ്പെടാത്ത മുഖം ₹ 55 (സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം)
88. മുതലാളിത്ത ഭൂതം ₹75 (സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം)
89. മുതലാളിത്തത്തിനെതിരെ പരിസ്ഥിതി വിഞാനം ₹110 (പരിസ്ഥിതി, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം)
90.ജനകീയശാസ്ത്രപ്രസ്ഥാനം ₹100 (ശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം )
91. അതിരുകളില്ലാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ ₹70 (നാടകം)
92. ശാസ്ത്രവും പ്രയോഗവും ₹250 (ശാസ്ത്രം)
93. മാളവികയുടെ മയിൽപീലികൾ ₹100 (ബാലസാഹിത്യം)
94. മനുഷ്യമസ്തിഷ്കം ₹700 (ആരോഗ്യം, ശാസ്ത്രം )
95. കടൽ ജീവികളുടെ ലോകം ₹130 (ശാസ്ത്രം)
96. ശാസ്ത്ര ചരിത്രം ജീവചരിത്രത്തിലൂടെ ₹300 (ശാസ്ത്രം, ജീവചരിത്രം)
97. പുല്ല് തൊട്ട് പൂനാരവരെ ₹250 (ശാസ്ത്രം, ബാലസാഹിത്യം)
98. കേരള പരിസ്ഥിതി ₹200 (പരിസ്ഥിതി)
99. മാലിന്യ പരിപാലനം ₹250 (ആരോഗ്യം, പരിസ്ഥിതി)
100. കാലഹരണമില്ലാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ ₹350 _എം.പി.പരമേശ്വരൻ_ (ആത്മകഥ )

  • പരിഷത് പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്*

101. കാലഹരണമില്ലാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ ₹350 (ആത്മകഥ)
102. കണക്കിന്റെ കിളിവാതിൽ ₹100 (ഗണിതം)
103. ഹൃദയത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ₹230 (ആരോഗ്യം, ശാസ്ത്രം)
104. കുലസ്ത്രീയും ചന്തപ്പെണ്ണും ഉണ്ട് ₹300 (സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം)
105. മാഷോട് ചോദിക്കാം ₹125 (ശാസ്ത്രം, ബാലസാഹിത്യം)
106. നമ്മുടെ പശ്ചീമഘട്ടം ₹190 (പരിസ്ഥിതി)
107. ചരിത്രം ഉണ്ടാവുന്നത് ₹150 (ചരിത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം)
108. ബാലപാഠങ്ങൾ ₹ 70 (കവിത)
109. പ്രകാശത്തിന്റെ പുതിയലോകം ₹120 (ശാസ്ത്രം, ബാലസാഹിത്യം)
110. ശാസ്ത്രവും കപടശാസ്ത്രവും ₹170 (ശാസ്ത്രം, യുക്തിചിന്ത)
111. കേരളം ചരിത്രം വർത്തമാനം ₹180 (ചരിത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം)
112. മണ്ണും ജലവും ₹300 (പരിസ്ഥിതി)
113. പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങൾ ₹120 (പരിസ്ഥിതി, നിയമം)
114. മദ്യപിക്കുന്നവർക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ₹170 (ആരോഗ്യം)
115. ജോതിഷം ശാസ്ത്രവും വിശ്വാസവും ₹160 (ശാസ്ത്രം)
116. ജന്തുലോകത്തെ കൌതുകങ്ങൾ ₹120 (ശാസ്ത്രം, പരിസ്ഥിതി)
121. കൂട് ഞങ്ങൾക്ക് വീട് ₹65 (ബാലസാഹിത്യം)
122. വീണ്ടെടുപ്പുകൾ ₹375 (സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം)
123. അക്കങ്ങളുടെ ചരിത്രം ₹170 (ഗണിതം, ചരിത്രം)
126. ഹോയ്ട്ടി ടോയ്ട്ടി ₹100 (കഥകൾ, ബാലസാഹിത്യം)
127. നോട്ട് നിരോധനവും ജി.എസ്.ടിയും ₹200 (സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം)
128. വായ്ച്ചാലും വായ്ച്ചാലും തീരാത്ത പുസ്ത്തകം ₹120 (ബാലസാഹിത്യം, പരിസ്ഥിതി)
129. ശാസ്ത്രബോധം നൂറ്റാണ്ടിലൂടെ ₹160 (ശാസ്ത്രം, ശാസ്ത്രബോധം)
130. സമന്വയവും സഘർഷവും ₹160 (സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം)
131. കേരളീയ ശാസ്ത്ര പ്രതിഭകൾ ₹70 ജീവചരിത്രം, (ശാസ്ത്രം)
132. കുരുത്തോലകിളി ₹60 (കവിത, ബാലസാഹിത്യം)
133. രാമാനുജനെ കണ്ടെത്തിയ ഹാർഡി ₹110 (ജീവചരിത്രം, ബാലസാഹിത്യം)
134. സ്വപ്നം വരച്ച കുട്ടി ₹60 (ബാലസാഹിത്യം)
135. സസ്യലോകം കൌതുകലോകം ₹70 (ശാസ്ത്രം, പരിസ്ഥിതി)
136. ചങ്ങായി വീടുകൾ ₹ 90 (ബാലസാഹിത്യം)
137. യൂറിൻ തെറാപ്പി ₹110 (ആരോഗ്യം, ശാസ്ത്രബോധം)
138. തുറന്ന ക്ലാസ്മുറി ₹200 (വിദ്യാഭ്യാസം)
139. ഓസിലെ മായാവി ₹110 (ബാലസാഹിത്യം)
140. വിഗോട്സ്കിയും വിദ്യാഭ്യാസവും ₹150 (വിദ്യാഭ്യാസം)
141. സമകാലിക ഇന്ത്യ ₹300 (സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം)
142. അഗ്നിസ്ഫുലിംഗങ്ങൾ ₹200 (ജീവചരിത്രം)
143. മദാം ക്യൂറി ₹90 (ശാസ്ത്രം, ജീവചരിത്രം)
144. പതിനാലാമന്റെ വരവ് ₹75 (ബാലസാഹിത്യം)
145. നമ്മുടെ ഭാഷ നമ്മുടെ സംസ്ക്കാരം ₹300 (സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം)📚 *പരിഷത് പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്*

1. കേരള പഠനം ₹250 (സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം)
2. എന്തുകൊണ്ട് ₹500 (ശാസ്ത്രം )
3. അക്ഷരപ്പൂമഴ ₹1330 (ബാലസാഹിത്യം LP)
4. കണക്കറിവ് ₹750 (ഗണിതം, ബാലസാഹിത്യം)
5. ശാസ്ത്ര കൌതുകം ₹600 (ശാസ്ത്രം )
6. ശാസ്ത്ര നിഘണ്ടു ₹750 (ശാസ്ത്രം )
7. കേരള നവോത്ഥാനവും യുക്തിചിന്തയും ₹240 (ചരിത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം)
8. രസതന്ത്രം ജീവിതമാക്കിയവർ ₹330 (ശാസ്ത്രം, ബാലസാഹിത്യം)
9. വിദ്യാഭ്യാസ പരിവർത്തനത്തിന് ഒരാമുഖം ₹350 (വിദ്യാഭ്യാസം)
10. ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണം ₹500 (ശാസ്ത്രം)
11. വിദ്യാഭ്യാസം സർഗാത്മകജീവിതത്തിൽ ₹140 (വിദ്യാഭ്യാസം)
12. സമ്പത്തും ദാരിദ്രവും ₹300 (സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം)
13. സമകാലിക ഇന്ത്യ ₹300 (സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം)
14. ടോട്ടോചാൻ ₹100 (നോവൽ, ബാലസാഹിത്യം)
15. സ്വരങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രം ₹90 (ശാസ്ത്രം)
16. കേരളം ചരിത്രം വർത്തമാനം ₹180 (ചരിത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം)
17. കേരള പരിസ്ഥിതി ₹200 (പരിസ്ഥിതി)
18. മറ്റൊരു കേരളം സാധ്യമാണ് ₹100 (സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം)
19. നമ്മുടെ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ വളപ്പിൽ ₹100 (പരിസ്ഥിതി, കൃഷി, ആരോഗ്യം)
20. ബലൂൺ ബലതന്ത്രം ₹80 (ശാസ്ത്രം)
21. സസ്യലോകം കൌതുകലോകം ₹70 (ശാസ്ത്രം)
22. അതിനുമപ്പുമെന്താണ് ₹45 (കവിത, ബാലസാഹിത്യം)
23. ഞാനിവിടുണ്ട് ₹50 (കവിത)
24. കൗമാരം വന്നെത്തുമ്പോൾ ₹60 (ആരോഗ്യം)
25. സ്നേഹകനി ₹55 (കവിത, ബാലസാഹിത്യം)
26. ജന്തുലോകത്തെ കൌതുകങ്ങൾ ₹120 (ശാസ്ത്രം, ബാലസാഹിത്യം)
27. കുഞ്ഞുറുമ്പുമുതൽ പൊണ്ണനാനവരെ ₹55 (ശാസ്ത്രം, ബാലസാഹിത്യം)
28. പാഠം 2 ഭാരതം ₹90 (നാടകം)
29. മന്ദാകിനി പറയുന്നത് ₹60 (കഥ, ബാലസാഹിത്യം)
30. സ്വപ്നംവരച്ച കുട്ടി ₹60 (ബാലസാഹിത്യം)
31. ആരുടെതാണീ ഭൂമി ₹140 (പരിസ്ഥിതി)
32. കുരുത്തോലകിളി ₹ 60 (കവിത, ബാലസാഹിത്യം)
33. ഐൻസ്റ്റീൻ ₹190 (ശാസ്ത്രം, ജീവചരിത്രം)
34. ജീവിതശൈലിയും ആരോഗ്യവും ₹30 (ശാസ്ത്രം, ആരോഗ്യം, പരിസ്ഥിതി )
35. വജ്രം മുതൽ പവിഴം വരെ ₹70 (ശാസ്ത്രം)
36. അഭിനയത്തിന്റെ ഹരിശ്രീ ₹100 (വിദ്യാഭ്യാസം)
37. നിറമുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ₹70 (ശാസ്ത്രം)
38. മദാം ക്യൂറി ₹90 (ശാസ്ത്രം, ജീവചരിത്രം)
39. സമതലം ₹ 35 (ബാലസാഹിത്യം)
40. നമ്മുടെ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ സംസ്ക്കാരം ₹300 (ആരോഗ്യം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം)
41. മോത്തി കെമിക്കൽസിന്റെ കഥ ₹100 (പരിസ്ഥിതി)
42. അക്ഷരപ്പൂമഴ സെറ്റ് 1- ₹550 (ബാലസാഹിത്യം)
43. എ ഫോർ ആപ്പിൾ ബി ഫോർ ₹100 (ശാസ്ത്രം, ബാലസാഹിത്യം)
44. ഹും അച്ചൂനോടാണോ കളി ₹110 (ബാലസാഹിത്യം)
45. മനുഷ്യ ശരീരം ₹500 (ശാസ്ത്രം, ആരോഗ്യം)
46. പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ₹75 (സയൻസ് ഫിക്ഷൻ)
47. ഹിസ്റ്ററി, കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകം ₹350 (ചരിത്രം)
48. ജ്യോതിഷവും ജോതി ശാസ്ത്രവും ₹ 250 (ശാസ്ത്രം, ശാസ്ത്രബോധം)
49. ജ്യോതിഷം ശാസ്ത്രവും വിശ്വാസവും ₹160 (ശാസ്ത്രം, ശാസ്ത്രബോധം)
50. മുതലാളിത്തത്തിനെതിരെ പരിസ്ഥിതി വിഞാനം ₹200 (സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം)
51. SILENT VALLY ₹ 200 (പരിസ്ഥിതി)
52. വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം ₹150 (സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം)
53. പകർച്ച വ്യാധികൾ ₹115 (അരോഗ്യം)
54. രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്ന് ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിലേക്ക് ₹160 (ശാസ്ത്രം)
55. വൈദ്യവും സമൂഹവും ₹90 (ആരോഗ്യം)
56. പുസ്തകപ്പൂമഴ സെറ്റ് -II ₹560 (ബാലസാഹിത്യം)
57. പുതിയ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഒരാമുഖം ₹100 (സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം)
58. ലീലാവതിയുടെ പെൺമക്കൾ ₹300 (ജീവചരിത്രം, ശാസ്ത്രം)
59. സംരക്ഷിക്കാം ജൈവവൈവിധ്യത്തെ ₹100 (പരിസ്ഥിതി)
60. ഇ കെ എൻ ₹130 (ജീവചരിത്രം)
61. പുതുകേരള ചിന്തകൾ ₹150 (സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം)
62. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ₹140 (ആത്മകഥ)
63.ആഗോളവത്ക്കരണത്തിന്റെ പുതിയ മേച്ചിൽപുറം ₹45 (സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം)
64. കുട്ടികളുടെ പ്രകാശം ₹40 (ശാസ്ത്രം, ബാലസാഹിത്യം)
65. ജന്തുജീവിത കാഴ്ച്ചകൾ ₹80 (ശാസ്ത്രം, ബാലസാഹിത്യം)
66. കോതുകുജന്യ രോഗങ്ങൾ ₹70 (ആരോഗ്യം)
67. സമതലം ₹55 (ബാലസാഹിത്യം)
67. വേണം മറ്റൊരു കേരളം ₹40 (സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം)
68. വാക്സിന്റെ വാസ്തവം ₹100 (ആരോഗ്യം)
69. വ്രണിത ഭൂമി ₹110 (പരിസ്ഥിതി)
70. സി.ജി. ₹100 (ജീവചരിത്രം)
71. തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ട വിവേചനം ₹60 (ജെൻഡർ)
72. പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയസമീപനവും കേരളവും ₹35 (വിദ്യാഭ്യാസം)
73. കൽപ്പനയുടെ മാറ്റൊലി ₹160 (സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം)
74. അമേരിക്കയുടെ അശ്വമേധം ₹55 (സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം)
75. ഞങ്ങൾക്കിത്രയൊക്കെ മതിയോ ₹55 (ആരോഗ്യം)
76. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ₹30 (വിദ്യാഭ്യാസം)
77. ലൈംഗീകത ₹40 (ആരോഗ്യം, ജെൻഡർ)
78. ഗലീലിയോ ഒരുജീവിതകഥ ₹100 (ശാസ്ത്രം, ജീവചരിത്രം)
79. കേരള വികസന പ്രയാണം ₹85 (സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം)
80. മൊട്ടിടുന്ന കുട്ടിസാഹിത്യം ₹150 (ബാലസാഹിത്യം)

  • പരിഷത് പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്*


81. സാധാരണ പക്ഷികൾ ₹95 (ശാസ്ത്രം)
82. ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യം ₹30 (ശാസ്ത്രം)
83. ശാസ്ത്രവും മതനിരേക്ഷതയും ₹30 (ശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം)
84. കേരളം മണ്ണും മനുഷ്യനും ₹175 പരിസ്ഥിതി, സാമൂഹ്യ (ശാസ്ത്രം)
85. വരൂ നമുക്ക് അവർക്ക് സാന്ത്വനമേകാം ₹70 (പാലിയേറ്റീവ് കെയർ)
86. മുല്ലപ്പെരിയാറും അന്തർസംസ്ഥാന നദീജല പ്രശ്നങ്ങളും ₹45 (പരിസ്ഥിതി, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം)
87. ഭാരതീയ ദർശനത്തിന്റെ അറിയപ്പെടാത്ത മുഖം ₹ 55 (സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം)
88. മുതലാളിത്ത ഭൂതം ₹75 (സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം)
89. മുതലാളിത്തത്തിനെതിരെ പരിസ്ഥിതി വിഞാനം ₹110 (പരിസ്ഥിതി, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം)
90.ജനകീയശാസ്ത്രപ്രസ്ഥാനം ₹100 (ശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം )
91. അതിരുകളില്ലാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ ₹70 (നാടകം)
92. ശാസ്ത്രവും പ്രയോഗവും ₹250 (ശാസ്ത്രം)
93. മാളവികയുടെ മയിൽപീലികൾ ₹100 (ബാലസാഹിത്യം)
94. മനുഷ്യമസ്തിഷ്കം ₹700 (ആരോഗ്യം, ശാസ്ത്രം )
95. കടൽ ജീവികളുടെ ലോകം ₹130 (ശാസ്ത്രം)
96. ശാസ്ത്ര ചരിത്രം ജീവചരിത്രത്തിലൂടെ ₹300 (ശാസ്ത്രം, ജീവചരിത്രം)
97. പുല്ല് തൊട്ട് പൂനാരവരെ ₹250 (ശാസ്ത്രം, ബാലസാഹിത്യം)
98. കേരള പരിസ്ഥിതി ₹200 (പരിസ്ഥിതി)
99. മാലിന്യ പരിപാലനം ₹250 (ആരോഗ്യം, പരിസ്ഥിതി)
100. കാലഹരണമില്ലാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ ₹350 _എം.പി.പരമേശ്വരൻ_ (ആത്മകഥ )

  • പരിഷത് പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്*

101. കാലഹരണമില്ലാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ ₹350 (ആത്മകഥ)
102. കണക്കിന്റെ കിളിവാതിൽ ₹100 (ഗണിതം)
103. ഹൃദയത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ₹230 (ആരോഗ്യം, ശാസ്ത്രം)
104. കുലസ്ത്രീയും ചന്തപ്പെണ്ണും ഉണ്ട് ₹300 (സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം)
105. മാഷോട് ചോദിക്കാം ₹125 (ശാസ്ത്രം, ബാലസാഹിത്യം)
106. നമ്മുടെ പശ്ചീമഘട്ടം ₹190 (പരിസ്ഥിതി)
107. ചരിത്രം ഉണ്ടാവുന്നത് ₹150 (ചരിത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം)
108. ബാലപാഠങ്ങൾ ₹ 70 (കവിത)
109. പ്രകാശത്തിന്റെ പുതിയലോകം ₹120 (ശാസ്ത്രം, ബാലസാഹിത്യം)
110. ശാസ്ത്രവും കപടശാസ്ത്രവും ₹170 (ശാസ്ത്രം, യുക്തിചിന്ത)
111. കേരളം ചരിത്രം വർത്തമാനം ₹180 (ചരിത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം)
112. മണ്ണും ജലവും ₹300 (പരിസ്ഥിതി)
113. പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങൾ ₹120 (പരിസ്ഥിതി, നിയമം)
114. മദ്യപിക്കുന്നവർക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ₹170 (ആരോഗ്യം)
115. ജോതിഷം ശാസ്ത്രവും വിശ്വാസവും ₹160 (ശാസ്ത്രം)
116. ജന്തുലോകത്തെ കൌതുകങ്ങൾ ₹120 (ശാസ്ത്രം, പരിസ്ഥിതി)
121. കൂട് ഞങ്ങൾക്ക് വീട് ₹65 (ബാലസാഹിത്യം)
122. വീണ്ടെടുപ്പുകൾ ₹375 (സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം)
123. അക്കങ്ങളുടെ ചരിത്രം ₹170 (ഗണിതം, ചരിത്രം)
126. ഹോയ്ട്ടി ടോയ്ട്ടി ₹100 (കഥകൾ, ബാലസാഹിത്യം)
127. നോട്ട് നിരോധനവും ജി.എസ്.ടിയും ₹200 (സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം)
128. വായ്ച്ചാലും വായ്ച്ചാലും തീരാത്ത പുസ്ത്തകം ₹120 (ബാലസാഹിത്യം, പരിസ്ഥിതി)
129. ശാസ്ത്രബോധം നൂറ്റാണ്ടിലൂടെ ₹160 (ശാസ്ത്രം, ശാസ്ത്രബോധം)
130. സമന്വയവും സഘർഷവും ₹160 (സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം)
131. കേരളീയ ശാസ്ത്ര പ്രതിഭകൾ ₹70 ജീവചരിത്രം, (ശാസ്ത്രം)
132. കുരുത്തോലകിളി ₹60 (കവിത, ബാലസാഹിത്യം)
133. രാമാനുജനെ കണ്ടെത്തിയ ഹാർഡി ₹110 (ജീവചരിത്രം, ബാലസാഹിത്യം)
134. സ്വപ്നം വരച്ച കുട്ടി ₹60 (ബാലസാഹിത്യം)
135. സസ്യലോകം കൌതുകലോകം ₹70 (ശാസ്ത്രം, പരിസ്ഥിതി)
136. ചങ്ങായി വീടുകൾ ₹ 90 (ബാലസാഹിത്യം)
137. യൂറിൻ തെറാപ്പി ₹110 (ആരോഗ്യം, ശാസ്ത്രബോധം)
138. തുറന്ന ക്ലാസ്മുറി ₹200 (വിദ്യാഭ്യാസം)
139. ഓസിലെ മായാവി ₹110 (ബാലസാഹിത്യം)
140. വിഗോട്സ്കിയും വിദ്യാഭ്യാസവും ₹150 (വിദ്യാഭ്യാസം)
141. സമകാലിക ഇന്ത്യ ₹300 (സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം)
142. അഗ്നിസ്ഫുലിംഗങ്ങൾ ₹200 (ജീവചരിത്രം)
143. മദാം ക്യൂറി ₹90 (ശാസ്ത്രം, ജീവചരിത്രം)
144. പതിനാലാമന്റെ വരവ് ₹75 (ബാലസാഹിത്യം)
145. നമ്മുടെ ഭാഷ നമ്മുടെ സംസ്ക്കാരം ₹300 (സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം)