പാഠപുസ്തക താരതമ്യം - സംസ്ഥാന സെമിനാർ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Edn Seminar.jpg

കേരള - സി.ബി.എസ്.ഇ. താരതമ്യ പഠനം സംസ്ഥാന സെമിനാർ

മെയ് 31 രാവിലെ 9.30 മണി മുതല് കണ്ണൂര് പരിഷത് ഭവനില്

 • കെ എൻ ഗണേശ്
 • കെ ടി രാധാഷ്ണൻ
 • ഒ എം ശങ്കരൻ
 • പിവി പുരുഷോത്തമന് എന്നിവര് പങ്കെടുക്കും

പരിപാടികൾ

Edn Seminar 2.jpg
അദ്ധ്യക്ഷൻ
 • കെ എൻ ഗണേശ്
ഉദ്ഘാടനം
 • കെ ടി. രാധാകൃഷ്ണൻ
ആമുഖം
 • ഒ എം ശങ്കരൻ
ഊർജതന്ത്രം
 • എ വി സുരേന്ദ്രൻ
ഗണിതം
 • കെ പി രാജേഷ്
രാഷ്ട്രതത്രം
 • കെ രമേശ്
പൊതുനിഗമനം
 • പി വി പുരുഷോത്തമൻ
 • ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ച
 • അവതരണം
 • ക്രോഡീകരണം

ജില്ലകളിൽ നിന്നും പരമാവധി പേരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ....

 • സന്തോഷ് പി വി..

വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയസമിതി കൺവീനർ